Dårligere veier: Regjeringen vil ha smalere veier grunnet klima

fartsgrense

– Samferdselsdepartementet har godkjent Statens vegvesens forslag til endringer i veinormalene for vei- og gateutforming. De nye endringene kan føre til reduserte kostnader, samt mindre utslipp av klimagasser og arealbruk, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Veinormalene er et viktig styringsverktøy, og et hjelpemiddel ved utforming og dimensjonering av offentlig vei- og trafikkanlegg. I dag skal veier med forventet framtidig årsdøgntrafikk (ÅDT) over 12 000, bygges som firefeltsvei, men endringene vi gjør i veinormalen åpner nå for å bygge to-/trefeltsvei opp til ÅDT 15 000. Det skal likevel være mulig å bygge firefeltsvei på veier med ÅDT 12 000 til 15 000, der det for eksempel er mye utfartstrafikk og en høy andel tungbiler. Det betyr at hensynet til effektiv trafikkavvikling fortsatt blir ivaretatt.

– Endringen vil altså innebære at det kan bygges to-/trefeltsveier flere steder der det i dag er krav til firefeltsvei. Vi ser på dette som et riktig grep, blant annet fordi vi kan ta bedre vare på naturen vår og at det gir utbyggere mulighet til å bygge billigere. Endringene er basert på faglig begrunnede forslag fra Statens vegvesen, og vil ikke bidra til å redusere trafikksikkerheten. Trafikktallene vi legger til grunn for nye veiprosjekter er fortsatt den forventede trafikkmengde 20 år etter at veien åpnes, sier Nygård.

I dag skal nye firefeltsveier (H3) bygges etter standarden 110 km/t. Endringene i veinormalen åpner nå for at det kan bygges nye firefeltsveier med fartsgrenser 90 km/t og 100/t. Klima- og miljøministeren ser også de positive effektene av endringene.

– Nedbygging og endringer i arealbruk er den viktigste årsaken til tap av natur. Endringen i vegnormalene bidrar til at vi i større grad enn tidligere tar hensyn til klima og natur når vi skal bygge vei. Grepet vi nå tar med å heve terskelen for firefeltsvei gir ikke bare mindre naturinngrep, i tillegg følger lavere fartsgrenser som bidrar positivt til bla. mindre klimagassutslipp, støy, utslipp av svevestøv og mikroplast, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Ved for eksempel utbyggingsprosjekter, der formålet er utvidelse til fire felt, vil endringene blant annet gi bedre muligheter for gjenbruk av eksisterende veier, i tillegg til at det gir mer fleksibilitet når det kommer til plassering av veien i landskapet. Dette kan også være med på å redusere klimagassutslipp og ulempene knyttet til arealinngrep.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.