Statsbudsjett 2024: Manglende satsinger på veier og løftebrudd på vedlikehold

web

Fredag 6. oktober presenterte regjeringen statsbudsjettet for 2024. Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg (EBA) hadde klare forventninger til regjeringen om igangsettelse av samfunnsnyttige offentlige byggeprosjekter og at de opprettholdt satsingen på vedlikehold innenfor samferdsel.

Regjeringen leverer heller ikke tilstrekkelige grep innenfor klima- og miljø.

– Vi forventet en tydelig satsing på boligbygging, energieffektivisering og samfunnsnyttige offentlige byggeprosjekter i budsjettet for 2024. Vi hadde også forventet tydelige løft på vedlikehold av vei og bane. Regjeringen har ikke innfridd på disse områdene.

Administrerende direktør i EBA Heikki Eidsvoll Holmås mener at regjeringen umulig kan ha fått med seg behovene i samfunnet eller virkeligheten i Norges største fastlandsnæring.

Holmås peker på at store deler av markedet innen bygg og bolig har falt sterkt det siste året. Det tas ikke noen grep for å øke farten i boligbyggingen selv i en situasjon der vi for eksempel sitter med gryteklare prosjekter for studentboliger. Det er også et stort behov for flyktningeboliger, aldersvennlige boliger og for å få satt i gang en boligsatsing i pressområder. 

– ­Det er overraskende at regjeringen ikke bruker Husbanken som det virkemiddelet for boligbygging som den kan være, sier Holmås

– Et stagnert boligmarked fører nå til konkurser og tap av arbeidskraft i store deler av byggenæringen. Konsekvensen kan bli at titalls tusen ansatte forsvinner ut av byggenæringen og tar med seg verdifull kompetanse som blir vanskelig for næringen å erstatte, fortsetter han.

– Det er uforståelig at regjeringen kutter veivedlikeholdet i en tid hvor vi trenger at det økes, sier Holmås.

Samferdselsminister Jon Ivar Nygård har helt siden han tok over insistert på behovet for å ta «vare på det vi har». I revidert budsjett for 2023 omfordelte regjeringen 1,2 mrd. kr til helt nødvendig vedlikehold på riksveier. Disse midlene er kuttet i budsjettforslaget for 2024.  I tillegg mangler det en tydelig satsing på drift og vedlikehold for det øvrige veinettet. Særlig alvorlig er dette sett i lys av klimaendringene som kommer til å gi økte kostnader i tiden som kommer. 

Heller ikke den lille økningen i jernbanevedlikeholdet står i forhold til statsrådens løfter om en opptrappingsplan for jernbanen.

EBA er samtidig positiv til igangsettingen av flere nye prosjekter. (Oslofjordtunellen, Røldalstunellen og Sørfoldtunellene)

– Det er viktig for samfunnet og for anleggsnæringens mulighet for holde på kompetanse at utbyggingstakten holdes jevn.  Det er likevel verdt å påpeke at fra 2022 til 2024 ligger det an til at bevilgningene til vei og bane over samferdselsbudsjettet faller med om lag 5 milliarder kroner. Det er store kutt, slår Holmås fast.

Regjeringen tar blant annet ikke ordentlige grep for å få fart på energieffektiviseringen av bygg i budsjettforslaget.  

– Vi står nå overfor et historisk potensial for å satse på klimatiltak blant annet gjennom energieffektivisering i bygg, men regjeringen bruker ikke den muligheten, avslutter Holmås

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.