Fylkesrådet i Nordland støtter grunnrenteskatt på havbruk

nordland fylke

Forslaget om å innføre grunnrenteskatt på havbruk støttes av fylkesrådet i Nordland. Likevel mener rådet at det må finjusteres, slik at både næringen og vertskommunene får vilkår som gjør at utviklingen av kysten kan fortsette, og arbeidsplasser sikres.

–  Det er avgjørende at de minste selskapene skjermes i det endelige forslaget fra regjeringen sier fylkesrådsleder i Nordland, Remi Solberg. I høringsforslaget fra fylkesrådet pekes det på at mangfoldet i næringen må opprettholdes, og at det må gis gunstige forhold for de minste aktørene.

– Skattetrykket må innrettes slik at de minste selskapene i stor grad skjermes. Selv om de minste selskapene er små, er de svært viktige for de lokalsamfunnene de er en del av. Ingen er tjent med at havbruksnæringen til slutt består av bare store, internasjonale selskaper uten lokalt eierskap, mener Solberg.

Fylkesrådslederen ber regjeringen sikre at summen av alle skatte- og avgifter fortsatt sikrer at det blir mulig for selskapene å investere både i havet og på land. Han har stor tro på at regjeringen vil gjøre de nødvendige endringene i utkastet, etter at alle svarene på høringen om grunnrenteskatten har kommet inn i starten av januar.  

– Det er viktig at mangfold, forutsigbare rammevilkår, verdiskaping og ikke minst norsk eierskap ivaretas. Det vet jeg at også Regjeringen er opptatt av, sier Solberg.

Han peker blant annet på et konkret tiltak for å få til dette, nemlig å legge faktisk salgspris til grunn for grunnrenteskatten, og ikke normpris. Årsaken til det er at faktisk salgspris for det enkelte selskap kan være betydelig lavere enn beregnet normpris. Det vil gi en lavere grunnrenteskatt for mange i næringen.

– Det er fellesskapets ressurser vi snakker om, og en av de aller, aller viktigste næringene for Kystnorge. Den må forvaltes på en måte som er bærekraftig over tid, og som i størst mulig grad holder verdiene lokalt og nasjonalt, sier Solberg.

Solberg påpeker at det også er bare rett og rimelig at kommuner som har lagt til rette for havbruk blir hovedmottakere av de nye skatteinntektene. 

– Det endelige forslaget må sikre at vertskommuner får sin rettmessige andel av grunnrenteinntektene. Kommunene har vært offensive i satsingen og tilretteleggingen for en så viktig næring, og stilt naturressursene sine til disposisjon for fellesskapet. Da skal de også tjene på det, og ha økonomisk mulighet til å bidra til å utvikle næringen videre, konkluderer fylkesrådslederen.

Her er vedtakspunktene i høringsforslaget fra fylkesrådet, som blir lagt frem for Nordland fylkesting i starten av desember: 

  1. Nordland fylkesting er for innføring av grunnrenteskatt på havbruk. 
  2. Nordland fylkesting ber om at det endelige forslaget til økt beskatning av havbruksnæringen må utformes slik at det totale skattetrykket, herunder grunnrenteskatt, produksjonsavgift, formueskatt og naturressursskatt gjør at mangfold, norsk eierskap, forutsigbare rammevilkår og verdiskaping ivaretas.  
  3. Grunnrenten må innrettes slik at det også i fremtiden er mulig å investere i industrianlegg både i hav og på land. 
  4. Beskatningen må innrettes slik at de minste selskapene i stor grad skjermes.  
  5. Det endelige forslaget må sikre at vertskommuner og vertsfylkeskommuner får sin rettmessige andel av grunnrenteinntektene.  
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.