10,5 mrd. til veg, trafikksikkerhet og grønn transport

ferge

I fylkesrådets forslag til Regional transportplan Nordland 2022 – 2033 (RTP), blir næringsveier og gang- og sykkelveier prioritert. På Helgeland skal det blant annet brukes 400 millioner kroner på Tosenveien og 280 millioner kroner på Herøysundbrua.

– I tillegg er det satt av 210 millioner kroner i en «utbedringspakke» for prosjekter på Helgeland. Disse midlene vil gå til vedlikeholdsutbedringer, reasfaltering og asfaltering av det som i dag er grusveger. Dette er vedlikeholdstiltak som både privatpersoner og næringsliv etterspør, sier fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande.

Regional transportplan har et gjennomgående fokus på trafikksikkerhet og klimavennlige transportsystemer. Fylkesråd Elin Dahlseng Eide påpeker at man ønsker å gjøre transport knyttet til skolevei sikrere.

– Vi skal sikre at folk og varer kommer raskt og enkelt frem. Samtidig ønsker vi å legge til rette for en folkehelsegevinst gjennom det vi kaller aktiv transport. Altså at det skal være mulig å gå, løpe og sykle på en trygg og god måte. Dette er særlig viktig sett opp mot alle våre barn og ungdommer som skal til og fra skolene, underbygger Eide. I fylkesrådets forslag til handlingsprogram ligger fem gang- og sykkelveier på Helgeland inne. Fire av dem er prioritert i første seksårsperiode.

– Vi har ingen å miste i trafikken. Derfor har vi en større satsing på gang- og sykkelveier. Dette har blitt ekstra viktig når det langs flere fylkesveier er en økende næringstrafikk med tyngre kjøretøy. Det kommer alle trafikantene til gode, påpeker fylkesråd for transport og infrastruktur, Monika Sande om den økte satsingen på gang- og sykkelveier i hele fylket.

Fylkesråd Svein Eggesvik påpeker at god økonomistyring, har gjort det mulig å prioritere gang- og sykkelveier, og mange oppgraderinger som vil ta ned etterslepet på fylkesvegene. Når fylkesrådet nå vil investere 10,5 milliarder kroner de neste 12 årene på transport og infrastruktur, vil dette gi en betydelig oppgradering av ulike fylkesvegstrekninger.

– 10,5 milliarder kroner har sikret mange prosjekter inn i prioriteringslista. Sammenlignet med forslaget som var ute på høring, har vi fått løftet inn flere viktige prosjekt. Vi får prioritert inn ny gang- og sykkelvei i Leirfjord, vi får tidligere realisert gang- og sykkelvei på Skogmo i Brønnøy, og vi har ikke minst fått doblet bevilgningen på utbedring av Tosenveien til 400 millioner kroner, med oppstart i første seksårsperiode.  Totalt sett er det mange gode prosjekter som vil komme både næringslivet og de som bor i området til gode, fastslår Eggesvik.

Gjennom innspill og god dialog med kommuner og regionråd, er prioriteringene for de neste tolv årene nå lagt. Fylkesråd Monika Sande mener forslaget til regional transportplan er ambisiøst, men samtidig realistisk innenfor de rammene som gjelder for planperioden.

– RTP fokuserer særlig på å ta vare på naturen og redusere CO2-utslipp. Samtidig skal vi gjøre byen, tettstedet og bygda tilgjengelig for flest mulig – uavhengig av bosted, helse, alder, funksjonsevne. Vi skal ha et effektivt, trygt og pålitelig transportsystem som gir oss mest mulig ut fra tilgjengelige ressurser, påpeker Sande.

Transportsektoren i Norge står for omtrent en tredjedel av de nasjonale klimagassutslippene. Derfor er også overgang til ny teknologi med kjøretøy og båter som har lav- eller nullutslipp vektlagt i den regionale transportplanen. Så mange som sju ferjestrekninger skal elektrifiseres de kommende seks årene, fem av disse på Helgeland. En grønn overgang som vil monne betydelig, også i det nasjonale miljøbudsjettet.

– De ferjestrekningene hvor vi får størst miljøeffekt per investerte krone, skal iverksettes først, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø, Christian Torset.

Det er satt av 550 millioner kroner til elektrifisering av de sju ferjesambandene i første seksårsperiode. I siste seksårsperiode er det satt av nye 500 millioner kroner til miljøtiltak i samferdselssektoren.

– Framtidens klimavennlige transportmidler vil kreve en storstilt utbygging av infrastruktur for elektrisk lading og stasjoner for fylling av alternative drivstoff som hydrogen, ammoniakk, og biogass. I RTP sier vi også at vi ønsker å lage synergieffekter når vi nå bygger ut eksempelvis ladeinfrastruktur, slik at vi kan spille på lag, og også andre aktører kan utnytte vår storstilte satsing, og ta del  i det grønne skiftet. Vi er utålmodig og vil at dette skal skje raskest mulig. Men det må også presiseres at en rask overgang koster, og krever at staten støtter opp i sine budsjetter, underbygger fylkesråd Christian Torset.

Det er stor aktivitet i næringslivet over hele fylket. Det pågår også flere større etableringer og planlegging for nye næringsvirksomheter og nye industrier, særlig innen det grønne skiftet. Nordland kan bli en av de viktigste grønne regionene i Europa, med en unik, industriell kompetanse, kombinert med fornybar energi, naturressurser, og tilgang til egnede arealer. Fylkesråd Linda Helén Haukland er glad for at et samlet fylkesråd støtter opp om satsingen på næringsveg-strekninger.

–  Med så store industrietableringer under etablering i Rana, Narvik, Mosjøen og Meløy, må vi i Regional transportplan ta høyde for at økt produksjon og flere arbeidsplasser vil kreve velfungerende transportsystemer for både gods- og persontransporter, avslutter fylkesråd Linda Helén Haukland.

Endelig behandling av Regional transportplan skjer i fylkestingets samling i Mo i Rana 13. – 15. juni.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.