Gratis ferje og etterslep på fylkesveg i Nordland

nfk

Fylkesrådets nestleder i Nordland, Svein Eggesvik har sendt sine tydelige innspill til Stortingets behandling av kommuneproposisjonen 2023.

Regjeringen legger opp til en vekst i fylkeskommunenes frie inntekter. Men med prisstigningen tatt med i regnestykket, vil handlingsrommet i følge fylkesråd Svein Eggesvik, bli svekket.

– Nordland har en relativt stor andel, hele 60 prosent, som søker seg til yrkesfag. Det er vi svært glad for, fordi disse utdanningene treffer arbeids- og næringslivet i Nordland svært godt. Men dette er et mye mer kostbart utdanningsløp enn studiespesialisering, men i dag er ikke dette tatt hensyn til i kostnadsnøklene. Vi ser med spenning på ekspertutvalget som nå gjør en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet til fylkeskommunene. I utgifts-utjevningen har videregående opplæring veldig stor vekt. Derfor arbeider vi i Nordland for at studieretning tas inn som kriterium i kostnadsnøkkelen for videregående opplæring, sier fylkesråd Svein Eggesvik.

Svein Eggesvik mener det er veldig positivt for de som bor og driver næring langs Nordlandskysten at det nå innføres gratis ferje til de sambandene med relativt lav trafikk.

– Nordland er Norges største båtfylke, med hele 23 fylkesferjesamband og 21 hurtigbåtsamband. Gratis ferje vil medføre reduserte inntekter fra noen av hurtigbåtsambandene, siden det noen steder er trafikk av ferje og hurtigbåt på samme sted. Vi er spent på hvordan dette skal håndteres dersom et samband går ut eller inn av kriteriet for gratis ferje. Men intensjonen, at vi skal ta hele Nordland i bruk og gi levevilkår som er enda mer gunstig, får uansett applaus fra vår side. Og så vil vi videre arbeide hardt for at innbyggerne i alle veiløse samfunn skal få reise gratis på sine ferjestrekninger, påpeker fylkesråd Eggesvik.

Nordland fylkeskommune har fire samband som er definert som båtruter, men operer som ferjer. Eggesvik mener at også disse sambandene må innlemmes som en del av det gratis ferjetilbudet.

– Hvilke ferjer som skal bli gratis er basert på tall fra 2019, men det har skjedd større endringer etter det, blant annet en markert økning i sommertrafikk på ferjene våre. At ordningen innføres ved inngangen til høysesong, vil kunne skape kapasitetsutfordringer og dermed negative kundeopplevelser, påpeker Eggesvik, som også tillater seg å påpeke en skjevhet som oppstår når det er passasjertallet som er vilkåret for innføringen av gratis ferje.

– Reiselivet på steder som får gratis ferje får en betydelig fordel. Vega får denne fordelen, mens Herøy og Dønna ikke får denne fordelen, eksemplifiserer Eggesvik.

Nordland fylkeskommune har i dag et vedlikeholdsetterslep på fylkesvegene som grovt er beregnet til 10 milliarder kroner. I tillegg gjenstår det ved inngangen til 2022, 12 skredpunkt med høy skredfaktor og 45 skredpunkt med middels skredfaktor.

– Bare skredsikringene har en samlet kostnad på 4,6 milliarder kroner. Vi opplever en sterk prisvekst i vegsektoren. Uten økte midler fra staten, vil vi ikke kunne ta inn etterslepet på fylkesvegene, og viktige utbedringsprosjekter må utsettes. Vi ser ingen satsning på dette i kommuneproposisjonen, men vil også på dette området jobbe hardt for at dette området må styrkes i statsbudsjettet, underbygger Eggesvik. 

Korona har hatt store konsekvenser for kollektivtrafikken. Eggesvik mener det er positivt at regjeringen bevilget midler i 2021 og første halvdel av 2022.

– Men det hersker imidlertid fortsatt usikkerhet til utviklingen framover, for Nordland sin del gjelder det spesielt på buss. Vi tror ikke inntektsnivået er tilbake til tidligere nivå fra 1. juli. Vi ber derfor om at det ses på ytterligere statlig støtte ut over denne perioden, avslutter fylkesråd Svein Eggesvik.  

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.