Vern skal utredes for 18 skogområder i Nordland

natur snø

18 kartlagte skogområder i Nordland skal vurderes for vern. Den økonomiske betydningen for skognæring og treforedlingsindustri blir utredet.

– Det er en klar politisk føring å øke vernet på Statskog sin grunn. Gjennom naturfaglig kartlegging er store arealer i Nordland undersøkt. Mange områder er tatt ut underveis, og vi sitter nå igjen med 18 områder der vern skal vurderes. Områdene inneholder viktige naturkvaliteter som i begrenset grad kan vernes i andre regioner, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

De 18 områdene ligger i kommunene Hattfjelldal, Grane, Vefsn og Hemnes. Direktoratet ber i et brev til Fylkesmannen i Nordland om at prosessen med sikte på å vurdere vern av områdene startes opp.

I 2018 gjorde Asplan Viak en kartlegging av skog på Statskog SF sin grunn i Nordland. Året etter skrev de en egen rapport om naturverdier i arealer som grenser opp til de kartlagte områdene.

Disse to rapportene er grunnlaget for å blinke ut de 18 områdene som de mest aktuelle for å starte en verneprosess.

– Miljødirektoratet har hatt to møter med de berørte kommunene, Nordland fylkeskommune og Statskog SF om denne saken. Vi ber Fylkesmannen i Nordland fortsette dialogen og holde partene godt orientert i den videre prosessen, sier Hambro.

Vern av de aktuelle områdene kan ha betydning for samiske interesser, og konsultasjonsordningen skal følges opp i prosessen som gjennomføres.

13 andre områder som også har vært kartlagt vurderes ikke som aktuelle for vern. Disse områdene vil nå inngå i Statskog sin ordinære forvaltning.

Muligheten for ytterligere skogvern i denne delen av Nordland har over tid skapt debatt. Blant annet har kommunene og bedrifter som Arbor Hattfjelldal vært kritiske.

Klima- og miljødepartementet ga føringer for den videre prosessen i et brev til Miljødirektoratet 1. april 2019. Departementet skriver at det i arbeidet er viktig å sikre et godt grunnlag for å vurdere både vernekvalitetene og konsekvensene for skognæringen generelt og bedriften Arbor Hattfjelldal spesielt.

– Fylkesmannens forslag til vern vil bli sendt på høring. Det gir alle berørte interesser mulighet til å kommentere og fremme sitt syn. Til sist er det regjeringen som beslutter hvilke områder som skal vernes, og vernevedtak fattes av Kongen i statsråd, sier Ellen Hambro.

Fylkesmannen skal innen 1. september 2021 sende sin tilråding om vern til Miljødirektoratet.

Områder som Fylkesmannen blir bedt om å utrede for vern:

 • Auster-Vefsna (utv.), Grane
 • Danielåsen utv., Grane
 • Holmvassdalen NR, utv., Grane
 • Jerpåsen-Litle Fiplingdalselva, Grane
 • Spelremsvatnet, Grane
 • Svartvasselva, Grane
 • Vassåsen, Grane
 • Litlfjellet, Grane
 • Breiskardet-Båtskardet, Grane
 • Stavassdalen-Dempa, Grane/Vefsn
 • Grytåvatnet, Vefsn
 • Olaåsen, Vefsn
 • Skarmodalen NR (utv.) Hattfjelldal
 • Mikkeljordmoen, Hattfjelldal
 • Simaklubben, Hemnes
 • Svartåga Statskog, Hemnes
 • Tuvhaugen, Hemnes
 • Bollermoen, Hemnes

Områder som ikke vurderes som aktuelle for videre vern:

 • Køtremsbekken, Vefsn
 • Skjørlægda, Vefsn
 • Tverrelva, Vefsn
 • Joibekken, Grane
 • Granåsen-Myrbekkdalen, Hattfjelldal
 • Unkerelva, Hattfjelldal
 • Lian utv, Rana
 • Virvassdalen, Rana
 • Førarabben, Saltdal
 • Gamforsen, Saltdal
 • Innervassdalen, Saltdal
 • Junkerdalsura NR, Saltdal
 • Brattlihågan, Beiarn
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.