Havnespy kan spre seg helt til Svalbard

Miljødirektoratet

Ny risikovurdering viser at havnespy fortsatt må bekjempes med tiltak i småbåthavner, overvåking av spredning og rengjøring av større skip.

– Den største risikoen for at havnespy skal spre seg videre er som påvekst på skip, borerigger og andre fartøy. Havnespy kan også overleve ved lavere temperaturer, noe som medfører at arten har potensiale til å kunne kolonisere hele norskekysten, helt til Svalbard, sier direktør for Miljødirektoratet, Ellen Hambro.

Havnespy er en invaderende, fremmed art som stammer fra det vestlige Stillehavet. Den har et stort potensial til å utkonkurrere andre arter ved å gro over disse, og dermed redusere deres leveområder og vekstmuligheter. I tillegg kan den fremmede arten true næringsinteresser langs kysten, slik som oppdrettsnæringen. Det viser en ny rapport, som Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har laget på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Etter at havnespy de siste årene er oppdaget i fem havner på Vestlandet, har Miljødirektoratet satt i gang flere strakstiltak for å hindre den i å spre seg videre. Blant annet har småbåteiere blitt oppfordret til å jevnlig sjekke båtene sine for havnespy, og rengjøre både båt og redskaper. Det er informert om nødvendige tiltak i en rekke utvalgte småbåthavner. I samarbeid med Havforskningsinstituttet startet direktoratet for over et år siden omfattende kartlegging og overvåkning av havnespy. Den nye rapporten understreker behovet for å fortsette med disse tiltakene.

– Selv om det er svært usannsynlig at havnespy kan utryddes fra norske farvann, viser rapporten at tiltak mot havnespy er viktige for å bremse utviklingen og hindre at den sprer seg til nye områder, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Vitenskapskomiteen skriver i rapporten at det er viktig å overvåke arten i områder med sårbar natur, i utvalgte havneområder, småbåthavner og i områder med mye oppdrettsvirksomhet. På lengre sikt blir det viktigste ifølge rapporten å hindre nye innførsler av havnespy til norskekysten med internasjonal skipstrafikk.

– Den jobben som allerede pågår for å hindre havnespy i å spre seg skaffer oss tid til å få på plass mer omfattende tiltak overfor større skipstrafikk, sier Ellen Hambro.

Det må skje gjennom samarbeid med andre land ved å stille krav som hindrer begroing på skip. Tiltak som settes inn mot havnespy vil også kunne bidra til å hindre andre fremmede arter, som ennå ikke er kommet til Norge, i å etablere seg her.

I rapporten er det også vurdert risikoen som havnespy utgjør for oppdrettsnæringen i Norge. Hvis havnespy etablerer seg på merdene kan det hindre vanngjennomstrømning og oksygentilførsel til fisken. Det må i tilfelle gjøres tiltak enten i form av økt bruk av antibegroingsmidler, eller gjennom vasking med oppsamling, ifølge rapporten.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.