Bredbåndsmidler til Vesterålen

bodøposten

Fylkesrådet bevilger 27 millioner kroner av de statlige bredbåndsmidlene for 2023 til kommuner i Vesterålen. Sortland kommune får 12,2 millioner kroner, Bø kommune 8,9 millioner og Hadsel nærmere 6 millioner.

Som et ledd i regionreformen overtok fylkeskommunen ansvaret for forvaltning av de statlige tilskuddsmidlene til bredbånd. 

– De krisene vi har vært og er inne i nå de siste årene, viser tydeligere enn noen gang hvor viktig den digitale infrastrukturen har blitt for oss alle. Hovedmålsettingen for vår prioritering av bredbåndsmidlene er å sørge for at det digitale klasseskillet mellom sentrum og periferi blir mindre. God bredbåndstilgang legger til rette for arbeidsplasser i distriktene, gjør skolearbeidet enklere, bidrar til at vi kan ta i bruk velferdsteknologi osv. Kort sagt: gir en bedre hverdag for alle. Også vi som bor i utkantene skal ha tilgang til den denne digitale infrastrukturen som alle andre tar som en selvfølge,  sier fylkesråd for plan og næring Linda Helen Haukland

Nordland scorer lavt på bredbåndsdekning sammenlignet med andre fylker.

– Noe av bakgrunnen er den spredte bosetningen i fylket, som er en stor utfordring i bredbåndssammenheng. Den spredte bosetningen og næringsstrukturen gjør det vanskelig å bygge ut en markedsdrevet bredbåndsinfrastruktur. Derfor er den ikke-kommersielle bredbåndsutbyggingen spesielt viktig for oss i Nordland framover, sier fylkesråd for kultur, klima og miljø Christian Torset.

Han legger til at søknadene for bredbåndsmidler er vurdert utfra følgende prioriteringskriterier:

• Prosentvis dekningsgrad i kommunen.
• Antall husstander.
• Kostnad pr. husstand og støttebeløp pr. husstand.
• Kommunens egenfinansiering.
• Næringsvirksomhet i området og offentlige institusjoner.

I statsbudsjettet for 2023 er det avsatt 362 685 000 kroner til etablering av bredbåndstilbud i områder hvor det ikke er kommersielt grunnlag for investering. Midlene er fordelt til fylkene etter en fordelingsnøkkel som baseres på den faktiske dekningen som er registrert i Nasjonal kommunikasjonsmyndighets siste dekningsundersøkelse.

I oppdragsbrevet til Nordland fylkeskommune utgjør andelen 2023 Kr 41 917 732,- hvor av 1,5 millioner kroner av støtten brukes av fylkeskommunen til administrasjon av ordningen.

Ubenyttede midler overflyttet fra tidligere bevilgninger utgjør Kr 186 933,-.

I tillegg fikk Nordland fylkeskommune i juli bevilget Kr. 8 467 000 mill. kr ekstra på bakgrunn av blant annet politiske innspill til regjeringen da fylket er et av de fylkene i landet med lavest bredbåndsdekning. Den ekstra tildeling kom også som resultat av utførte dekningsundersøkelser. 

Nordland fylkeskommunes disponible andel til fordeling i 2023 utgjør dermed like i overkant av 49 millioner kroner totalt.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.