Motorferdselloven burde tilpasses samers tradisjonelle utmarksbruk

rein vinter

Motorferdsellovutvalget skal fremme et forslag til ny motorferdsellov i løpet av 2023. Sametinget skal i forbindelse med plenum i mars behandle en ny sak om innspill til det statlige motorferdsellovutvalget.

– For Sametingsrådet er det viktig at utvalget legger opp til et regelverk og en praksis som sikrer at den samiske lokalbefolkningen får tilgang til sine tradisjonelle høstingsområder. Samtidig vil Sametingsrådet selvsagt ta vare på naturen og viktige naturområder mot ødeleggende bruk og utbygging, sier sametingspresident Silje Karine Muotka.

Folkeretten stiller krav om at nasjonalstatene skal legge forholdene til rette for at urfolk skal kunne opprettholde sin kultur og sine tradisjoner. For samene er bruk av naturressursene en viktig del av levemåten. Dersom statlige myndigheter gjennom lovgivning nekter samene muligheten til å drive eksempelvis med fiske, jakt, sanking eller lignende aktiviteter i sine områder, står også statlige myndigheter i fare for å nekte samene retten til sin kulturutøvelse.  

Det er allment kjent av Statsforvalteren i Troms og Finnmark i lengere tid at vært kritisk til dispensasjonspraksisen som tillater kjøring i utmark til tradisjonell utøvelse av utmarkhøsting. Det er også stilt spørsmål om hvorvidt motorferdselsloven § 6 hjemler en slik praksis, og også om loven i helhet gir adgang til å tillate motorisert ferdsel i utmark med begrunnelse i samisk bruk.

– Om det i dag ikke er mulig med en slik adgang, mener sametingsrådet at det i så fall er en alvorlig mangel i dagens regelverk. Det må være åpning i motorferdselloven som tillater og hjemler tradisjonell utmarkshøsting i samiske områder, sier Muotka.

Sametingets eget motorferdselsutvalg foreslo i 2019 at § 4 c i motorferdselloven bør endres til å også inneholde jakt, fangst, fiske og bærsanking i samiske områder i Finnmark. Sametingsrådet mener at et godt alternativ til dette vil være å legge inn en bestemmelse i motorferdselloven § 4 som åpner for at det kan vedtas en forskrift for Finnmark og Nord-Troms som gir kommunene adgang til å gi tillatelser for motorisert ferdsel i utmark i forbindelse med tradisjonell utmarkshøsting.

Dersom det i tillegg settes krav om at tillatelser til motorferdsel kun kan gis med basis en kommunal plan som har vært gjennom en allmenn høringsprosess, vil dette sikre at alle parter gis anledning til å påvirke motorferdselen, både i omfang og utstrekning.

– Vi mener det er behov for endringer i dagens motorferdselsregelverk for å sikre lokale tradisjonsbrukeres rett og prioriterte adgang til en nyttebasert motorferdsel i forbindelse med tradisjonell utmarksbruk, avslutter Muotka.

Saken behandles i plenumsmøte torsdag 9. mars. Les sakspapirer: Sak 10/23 Sametingets innspill til Motorferdsellovutvalget 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.