Refordeling av tredjelandskvoter og kompensasjon for tapte fiskeområder i britisk sone

fiskeri

Etter at Norge avsluttet forhandlingene med Storbritannia uten en fiskeriavtale for 2021, har fiskeri- og sjømatministeren nå besluttet at det avsettes 6 250 tonn torsk og 3 000 tonn hyse av den såkalte tredjelandskvoten som kompensasjon til flåtegruppen konvensjonell hav som er spesielt berørt av at vi ikke har kvoteavtale med Storbritannia for 2021.

Flåtegruppen konvensjonell hav har fisket i disse områdene i generasjoner, men kan nå ikke drive sitt tradisjonelle fiske etter lange og brosme med line rundt Shetland og videre vestover.

– Jeg har etter grundige vurderinger kommet til at denne gruppen blir spesielt berørt av at man fra en normaltilstand som har vart svært lenge, til null over natten ved ikke bare å miste adgang, men også kvoter, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Øvrige torsk-, hyse- og seikvoter fordeles etter gjeldende fordelingsnøkler.

– Jeg vil understreke at det er mange grupper som blir påvirket av brexit, og som ikke får byttekvoter eller adgang i britisk sone. Og som det ikke er aktuelt å gi noen kompensasjon. Spesielt de som har mistet adgang må nå prøve å justere fiskemønsteret. Så håper jeg at vi også i framtiden vil inngå avtaler med Storbritannia som inkluderer kvotebytte, sier Ingebrigtsen.

Fisket etter lange/brosme og andre arter har vært en del av kvoteavtalen med EU hvor Norge har betalt med torsk i Barentshavet til EU i bytte for fiskemuligheter til norske fiskere i EU-farvann. Dette ble gjort for å videreføre fiske til de som tradisjonelt fisket i norsk eller EU farvann da man opprettet de økonomiske sonene. De tradisjonelle fiskefeltene etter lange/brosme er nå i britisk farvann og det ble ikke inngått en kvoteavtale med Storbritannia for 2021, og denne flåten har derfor ikke adgang til slike kvoter i år. På denne bakgrunn har departementet besluttet at gruppen blir kompensert med noe av den tredjelandskvoten av torsk som er ubrukt. Inkludert i dette blir fire kystfartøyer over 28 meter med deltakerrettigheter i fiske etter lange og brosme.

Fiskeri- og sjømatministeren har bedt Fiskeridirektoratet om å øke den garanterte overreguleringen for lukket gruppe under 11 meter for å skape forutsigbarhet for den minste flåten.

Maksimalkvotetillegget i fisket etter torsk i åpen gruppe økes til 6 tonn per fartøy. Ferskfiskordningen økes ikke på grunn av det pågående arbeidet med kysttorskvern hvor blant annet ferskfiskordningen vurderes.

Endringene får virkning fra mandag 31. mai 2021.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.