Kommunebudsjettet preges av at Rana-samfunnet står ved et veiskille

Rådmann Robert Pettersen legger frem en budsjett- og økonomiplan der optimisme og ønske om vekst balanseres mot dagens kommuneøkonomi, melder Rana kommune i en pressemelding.

Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan 2022 – 2025 viderefører kommunens plan for å sikre at Rana kommune skal være en god plass å bo i også i framtida. Samtidig betyr satsingen et fortsatt behov for omstilling.

Ny flyplass og etablering av nye arbeidsplasser vil gi vekst, men i hovedsak fra slutten av økonomiplanperioden. Samtidig har kommunen en demografiutvikling som vil utfordre kommunens tjenestetilbud fremover. Inntektssystemet fra staten gir uttelling i forhold til dagens befolkningssammensetning.

Budsjettet for 2022 har en samlet inntektsramme på 2,2 mrd. kroner og inneholder omstillingstiltak i driften på 15 mill. kr i 2022. For økonomiplanperioden samlet er det nødvendig å ta ned driften med 60 millioner kroner.

Investeringsrammen i økonomiplanperioden er strukket maksimalt. I 2022 planlegges det investeringer for 912 millioner kroner. Gjeldsgraden øker til 108,7 prosent i 2022 og setter begrensing for nye investeringer i lang tid fremover. Rådmannen foreslår investeringer på 1,8 mrd. kroner i perioden.

Ambisjonen for Rana kommune er fortsatt å levere et velferds- og tjenestetilbud som holder god kvalitet og imøtekommer innbyggernes behov innenfor de gitte økonomiske rammene. Hovedgrep i omstillingen er mer digitalisering av tjenester, bruk av velferdsteknologi, bedre utnytting av areal, optimal organisering og effektivisering av drift.

Vedtatt kommuneplan gir føringer og forventninger til kommunens rolle som samfunnsutvikler. I perioden skal det jobbes lokalt for å følge opp FNs bærekraftsmål og kommunens klimabudsjett.

– Selv om kommunen har god økonomi er ikke dette tidspunktet for utgiftsøkninger, sier rådmann Robert Pettersen. Kommunens investeringer i samfunnsprosjektene skal bidra til vekst. Planen er ambisiøs, og det er derfor viktig å ha kontroll på utgiftene for å sikre økonomisk bærekraft på sikt.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Gunnar Andreassen

Forfatter og tidl. redaktør i Aftenmagasinet, Nordlandsposten.no og Ranaposten.no. Journalist og skribent i Bodøposten.no samt andre nyhetssider og blogger.