Viktig at reindriftsavtalen fikk forventet økning

rein

Sametinget hadde flere innspill til Reindriftsavtalen 2023/2024 og er fornøyd med at rammen for avtalen ble historisk høy, og økte til 200 millioner kroner. 

– Vår prioritering var å ha fokus på de utfordringene som næringen har slitt med de siste vintrene, så derfor er en økning på 20 millioner kroner viktig. Målet vårt var egentlig å få enda større økning, sier sametingsråd Hans Ole Eira (Sp). 

Sametingets innspill til reindriftsavtalen ble behandlet i plenum i desember 2022, og Staten og Norske Reindriftsamers Landsforbund ble enige om Reindriftsavtalen 15. februar.

Les også:  YS har brutt forhandlingene med NHO

– Beitekrisen vinteren 2022 førte til svært vanskelige driftsforhold og betydelig økte kostnader for reindrifta. Vi ga innspill om å innføre spesifikke kompensasjonsordninger til reindriften grunnet beitekrisen og konsekvenser på grunn prisstigningen på drivstoff og driftsmidler. Dette ble ikke imøtekommet og heller ikke vårt innspill om å videreføre simleslakttilskuddet. Det er likevel oppløftende å registrere at kostnadssenkende og direkte tilskudd har økt, og at beredskapsfondet er styrket, sier Eira.

Les også:  Sametinget ber KS prioritere lærere med samisk språkkompetanse i arbeidstidsforhandlinger

Sametinget er også fornøyd med at et forskningsprosjekt på kongeørn skal lyses ut og at finansministeren har orientert om at regjeringen tar sikte på å fremme forslag om avgiftslettelser for terrenggående tohjulsmotorsykler som benyttes i reindriftsnæringen. Dette er saker som Sametinget har tatt opp med myndighetene i flere sammenhenger, og oppfølging av kongeørnprosjektet er også et av Sametingets innspill til reindriftsavtalen.

– Sametinget er tilfreds med at regjeringen har besluttet at Landbruks- og matdepartementet nå starter opp en ordinær lovarbeidsprosess med en helhetlig gjennomgang av reindriftsloven og at Sametinget og Norske Reindriftsamers lovutvalgs arbeid vil inngå som et bidrag i denne prosessen, sier Eira. 

Les også:  Rana kommune: Høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens arealdel 2023 - 2033

Sametinget har i flere sammenhenger uttrykt bekymring for konsekvensene for reindrifta som følge av klimaendringene. 

– Det er positivt at det etableres en arbeidsgruppe som skal se på aktuelle tiltak og virkemidler for klimatilpasning i reindriften, og identifisere behov for ny og oppdatert kunnskap, sier Eira.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.