Viktig at reindriftsavtalen fikk forventet økning

rein

Sametinget hadde flere innspill til Reindriftsavtalen 2023/2024 og er fornøyd med at rammen for avtalen ble historisk høy, og økte til 200 millioner kroner. 

– Vår prioritering var å ha fokus på de utfordringene som næringen har slitt med de siste vintrene, så derfor er en økning på 20 millioner kroner viktig. Målet vårt var egentlig å få enda større økning, sier sametingsråd Hans Ole Eira (Sp). 

Sametingets innspill til reindriftsavtalen ble behandlet i plenum i desember 2022, og Staten og Norske Reindriftsamers Landsforbund ble enige om Reindriftsavtalen 15. februar.

– Beitekrisen vinteren 2022 førte til svært vanskelige driftsforhold og betydelig økte kostnader for reindrifta. Vi ga innspill om å innføre spesifikke kompensasjonsordninger til reindriften grunnet beitekrisen og konsekvenser på grunn prisstigningen på drivstoff og driftsmidler. Dette ble ikke imøtekommet og heller ikke vårt innspill om å videreføre simleslakttilskuddet. Det er likevel oppløftende å registrere at kostnadssenkende og direkte tilskudd har økt, og at beredskapsfondet er styrket, sier Eira.

Sametinget er også fornøyd med at et forskningsprosjekt på kongeørn skal lyses ut og at finansministeren har orientert om at regjeringen tar sikte på å fremme forslag om avgiftslettelser for terrenggående tohjulsmotorsykler som benyttes i reindriftsnæringen. Dette er saker som Sametinget har tatt opp med myndighetene i flere sammenhenger, og oppfølging av kongeørnprosjektet er også et av Sametingets innspill til reindriftsavtalen.

– Sametinget er tilfreds med at regjeringen har besluttet at Landbruks- og matdepartementet nå starter opp en ordinær lovarbeidsprosess med en helhetlig gjennomgang av reindriftsloven og at Sametinget og Norske Reindriftsamers lovutvalgs arbeid vil inngå som et bidrag i denne prosessen, sier Eira. 

Sametinget har i flere sammenhenger uttrykt bekymring for konsekvensene for reindrifta som følge av klimaendringene. 

– Det er positivt at det etableres en arbeidsgruppe som skal se på aktuelle tiltak og virkemidler for klimatilpasning i reindriften, og identifisere behov for ny og oppdatert kunnskap, sier Eira.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.