– Våre tanker går til Paris

Foto: Milliped

– Våre tanker går i dag til Paris og alle som har et forhold til den ikoniske katedralen Notre-Dame. Det er fryktelig å se det historiske bygget bli ødelagt i brann. Heldigvis ser det ut til at brannmannskapene har klart å unngå total ødeleggelse, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

– Vi ønsker ikke å spekulere i hvorfor Notre-Dame begynte å brenne. Det vil forhåpentligvis etterforskningen kunne gi svar på. Men la oss bruke denne anledningen til å undersøke hvordan det står til med brannsikkerheten rundt våre egne verdifulle kulturminner, sier Rolf Søtorp.

– Det er kommunestyrene som har det øverste ansvaret for å påse at brannsikkerheten er ivaretatt, og jeg vil oppfordre dem til å ta en runde på dette nå som vi ser hvor ille det kan gå. Vi har ingen kulturminner å miste, sier Søtorp.

Fordi det er opp til hver enkelt kommune å føre tilsyn, finnes det ikke noe sentralt register eller oversikt over brannforebygging av verneverdige kulturminner i Norge. Men hver kommune skal ha oversikt over særskilte brannobjekter i egen kommune.

– Vi har ingen grunn til å si at brannsikkerheten ved norske kulturminner er dårlig, men tenker at dette kan være en anledning til å undersøke om den er god nok, sier Søtorp.

Regelverket er klart – det skal føres tilsyn med kulturminner
Forskrift om brannforebygging sier eksplisitt at det skal føres tilsyn med spesielt risikoutsatte objekter, som kulturminner, som ikke kan erstattes ved en brann. Forskriften regulerer kommunens plikter til å kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene dette kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier, herunder kulturminner. 

Kommunen skal gjennomføre tiltak i samsvar med planen for det forebyggende arbeidet, og på bakgrunn av hendelser, bekymringsmeldinger og lignende som gir ny kunnskap om risikoen for brann. Det er kommunestyret som er ansvarlig for planlegging av brannforebyggingen i kommunen, men oppgaven er vanligvis delegert til brann- og redningsvesenet. Kommunestyret er likevel ansvarlig for å kontrollere at plikten blir oppfylt. 

Risikobasert tilsyn av kulturminner
Brann- og eksplosjonsvernlovens § 13 regulerer kommunens plikt til å identifisere og føre fortegnelse over byggverk, opplag, områder, tunneler virksomheter m.m. hvor brann kan medføre tap av mange liv eller store skader på helse, miljø eller materielle verdier. 

Kommunen plikter å ha en oversikt over de ulike kategoriene av særskilte brannobjekter, og de iverksatte forebyggende tiltakene overfor objektene. Kommunen har en plikt (jf. brann og eksplosjonsvernloven § 10, tredje ledd) til å rapportere det forebyggende arbeidet.

Brannsikring av kirkebygg i Norge
Det er Riksantikvaren som har ansvaret for å brannsikre våre 28 stavkirker. For alle andre kirkebygg, også fredete og verneverdige kirker, er det eier av kirken som er ansvarlig for brannsikringen. I henhold til Forskrift om brannforebygging er det eiers plikt å føre ettersyn og vedlikehold for å unngå brann.

Foto: Milliped

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.