Regjeringen vil utrede sikkerhetsvurderinger av utenlandske investeringer

Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen har oppnevnt et utvalg som skal utrede om det er behov for økt kontroll av investeringer og annen økonomisk aktivitet i næringslivet av hensyn til nasjonal sikkerhet.

– Norge er en åpen økonomi med få begrensinger for utenlandske investeringer og næringslivssamarbeid. Sånn skal det også være. Men vi må ta innover oss de endrede sikkerhetspolitiske realitetene. Derfor har vi i statsråd i dag oppnevnt et utvalg som skal vurdere behovet for tiltak for å forebygge sikkerhetstruende økonomisk aktivitet mot næringslivet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Utenlandske investeringer og internasjonalt næringslivssamarbeid er en drivkraft i norsk økonomi. Samtidig er det økt oppmerksomhet rundt sikkerheten ved investeringer og annen økonomisk aktivitet.

– Utvalget skal utrede om det er behov for ytterligere tiltak for å sikre oss mot uønsket økonomisk aktivitet. Dette arbeidet skal i så fall veies opp mot næringslivets behov for internasjonalt samarbeid, kapitaltilgang og forutsigbarhet. Jeg ser frem til å motta utvalgets vurderinger og råd, sier Vestre.

Utvalgsleder og samfunnsøkonom Per Sanderud gleder seg til å gå i gang med arbeidet.

– Dette blir et interessant og viktig arbeid. Utvalgsmedlemmene har med seg bred kompetanse og relevant erfaring fra juridiske problemstillinger, investeringsprosesser i næringslivet og sikkerhetsfaglige spørsmål. Jeg ser frem til samarbeidet, sier utvalgslederen.

Mange land har de siste årene laget regelverk og mekanismer for å fange opp, vurdere og eventuelt gripe inn i potensielt sikkerhetstruende investeringer og annen økonomisk aktivitet mot virksomheter. Slike prosesser kalles ofte for «investeringsscreening».

– Dagens regelverk gir oss god kontroll med økonomisk aktivitet mot virksomheter som er underlagt sikkerhetsloven. Utvalget skal se nærmere på om vi trenger ytterligere tiltak eller en ordning for å undersøke økonomisk aktivitet mot de som ikke er underlagt sikkerhetsloven, sier næringsministeren.

Utvalget skal også vurdere om det er verdier, teknologier og kunnskap i næringslivet som ikke sikres tilstrekkelig gjennom eksisterende regelverk. Bergen Engines-saken fra 2021 er et eksempel på en sak som ikke var omfattet av meldepliktbestemmelsene i sikkerhetsloven, men hvor myndighetene likevel vurderte at det var behov for å gripe inn av hensyn til nasjonal sikkerhet.

EU innførte en screeningforordning i 2019. Utvalget skal se hen til hvordan relevante land har innrettet sine mekanismer og ta dette med i sine vurderinger.

– Den sikkerhetspolitiske utviklingen gjør at også våre allierte i større grad ser handel, investeringer og verdikjeder i sammenheng med nasjonal sikkerhet. Det er ikke bare Norge som er opptatt av å finne en god balansegang her. Det er gode grunner til å ha god dialog med EU og samarbeide tett med våre naboland om disse problemstillingene og trekke på deres erfaringer, sier utenriksminister Anniken Huitfeldt.    

– Det er viktig at vi har nødvendige verktøy for å fange opp og håndtere oppkjøp og investeringer som kan true nasjonal sikkerhet. Vurderinger og råd fra et faglig kompetent, eksternt utvalg vil gi oss et godt grunnlag for å gjennomføre eventuelle tiltak, sier Huitfeldt.

Utvalget skal levere en NOU til Nærings- og fiskeridepartementet innen 1. desember 2023. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.