Regjeringen må åpne for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen

jakt felling

Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund ber Regjeringen følge opp Stortingets vedtak og intensjoner slik at det kan gjennomføres lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen i vinter.

Rovviltnemndene i ulvesonen fattet i juni vedtak om lisensfelling av tre ulveflokker i ulvesonen. Vedtakene er påklaget og det er Klima- og miljødepartementet som har siste ord i saken. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) forutsetter at Regjeringen ved statsråd Ola Elvestuen bruker det handlingsrommet lovverket gir for å fatte vedtak om lisensfelling innenfor ulvesonen.

Etter at vedtaket ble fattet av rovviltnemndene er det lagt ned en stor arbeidsinnsats i våre tre fylkeslag i Akershus, Østfold og Hedmark, for å etablere en velfungerende organisering av kommende lisensfelling og sikre nødvendige grunneiertillatelser. Konsekvensen av at Stortinget ønsker en ulvesone, er at en del av befolkningen må ta belastingen med å ha ulv i sine nærområder over tid. Når det vedtatte bestandsmålet er nådd og forpliktelsene og vilkårene for felling er oppfylt, må det åpnes for lisensfelling også innenfor ulvesonen.

Rovviltreservat
Den norske delen av den skandinaviske ulvebestanden har hatt en betydelig vekst de siste årene, og bestanden ligger nå godt over Stortingets vedtatte bestandsmål.

Våren 2017 ba Stortinget Regjeringen om å endre rovviltforskriften slik at rovviltnemndene kunne ta i bruk et utvidet hjemmelsgrunnlag for å fastsette kvoter for lisensfelling av ulv. Likevel har vi ennå ikke hatt kvote for lisensfelling av ulv innenfor ulvesonen. Ulvesonen er i ferd med å utvikle seg til et reservat der Stortingets vedtatte bestandsmål i realiteten ikke gjelder. NJFF aksepterer ikke denne utviklingen.

Må bruke handlingsrommet
Når bestanden ligger over bestandsmålet og vilkårene for felling er oppfylt, må terskelen for å åpne for lisensfelling senkes. Naturmangfoldlovens § 18 bokstav b og c gir rom for bruk av skjønn, et skjønnsrom som må være betydelig når bestanden ligger godt over bestandsmålet.

NJFF forutsetter at departementet utnytter handlingsrommet for anvendelsen av disse lovbestemmelsene slik at ulvebestanden blir i tråd Stortingets bestandsmål.

Jegerne spiller på lag
Sist vinter gjennomførte jegere lisensfelling av to ulveflokker i Hedmark. Dette var første gang lisensfelling ble brukt til å ta ut hele ulveflokker. Erfaringene fra planlegging og gjennomføring av lisensfellingen er samlet i en egen rapport. Rapporten konkluderer med at dette ble gjennomført på en god måte i alle ledd. Det var en løpende dialog og et godt samarbeid med fylkesmannen, Statens Naturoppsyn og politiet under hele prosessen, og grunneiersiden bidro til en god organisering av jaktområdene og jaktlagene.

Både NJFF-Hedmark, jaktledere, sporere og jegere la ned en betydelig innsats for å sikre en god gjennomføring og et vellykket resultat. Rapporten viser at jegerne løste oppgavene, og de er godt forberedt til lisensfelling av ulv også innenfor ulvesonen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.