Naturvernforbundet: – Et blygrått budsjett

natur snø

Mandag la regjeringen fram den såkalte tilleggsproposisjonen til statsbudsjettet for 2022, det vil si de endringene Støre-regjeringen vil gjøre i forhold til Solberg-regjeringens statsbudsjett.

– Regjeringen har lagt fram et blygrått statsbudsjett for neste år. Det virker ikke som Jonas Gahr Støre og Trygve Slagsvold Vedum har forstått at vi befinner oss i en natur- og klimakrise, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

Regjeringen kutter penger til frivillig skogvern med 120 millioner kroner sammenliknet med Erna Solbergs budsjett, til 315 mill. Det er mindre enn beløpet som allerede er klargjort for utbetaling til skogeiere over hele landet.  

– Dette skogvernkuttet er å vise fingeren til både miljøbevegelsen og miljøbevisste skogeiere. Kuttet ignorerer også skogøkologisk forskning som har konkludert med behovet for mye mer skogvern både som klimabidrag og for å bevare biologisk mangfold. Unike gammelskoger hogges ned over hele landet, og det er stort behov for mer skogvern. Det er urovekkende at regjeringen nå setter bremsene på, sier Gulowsen. 

– Veitrafikken er fortsatt en av de største kildene til klimagassutslipp i Norge, og trafikken påfører samfunnet flere andre miljøproblemer, slik som utslipp av svevestøv og mikroplast, støy og nedbygging av natur og matjord. Drivstoffavgiftene er viktige for å bidra til å gjøre sektoren mindre miljøskadelig gjennom å begrense trafikken, bidra til å gjøre grønnere teknologi attraktivt og å flytte blant annet godstransport fra lastebil til tog og båt. Å kutte veibruksavgiften er feil medisin, så her er regjeringen virkelig på bomtur, understreker Gulowsen.

Det er også feil medisin å senke elavgiften i kampen mot høye strømregninger, slik Støre-regjeringen ønsker. 

– Lavere elavgift stimulerer ikke til investeringer i energisparetiltak, som isolering av bygninger, installering av varmepumpe etc. I tillegg taper staten store penger på en utrolig lite målrettet avgiftsreduksjon. Dette er penger staten heller bør gi til folket som støtte til energisparetiltak og økt kompensasjon til folk med dårlig råd som sliter ekstra med høye strømregninger, påpeker Gulowsen.

Det er bra at regjeringen vil gi mer penger til ladestasjoner for elbiler og øke støtten som skal gi mer godstransport på bane.

– Sett i lys av de negative effektene av reduserte drivstoffavgifter vil dette likevel ikke monne, understreker Gulowsen.

Det blir heller ingen koronakompensasjon for kollektivtrafikken. Dette er oppsiktsvekkende, da det er stor fare for at tilbudet svekkes som følge av endret reisemønster etter koronapandemien. 

– Vi forventer at Stortinget retter opp dette og sørger for satsing framfor nedbygging av kollektivtilbudet i hele landet, sier Gulowsen. 

Regjeringen har ikke flertall på Stortinget og vil sannsynligvis måtte inngå et budsjettforlik med SV for å sikre seg flertall.

– Om ikke Ap og Sp gir SV store gjennomslag for å gjøre statsbudsjettet grønnere, vil Støre-regjeringen framstå som et grått og svært skuffende prosjekt. Budsjettforhandlingene de kommende ukene vil gi oss et viktig signal om hva vi kan forvente oss i den kommende fireårsperioden, avslutter Gulowsen. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.