LESERINNLEGG: Spørsmål til politimester Beate Gangås og politidirektør Benedicte Bjørnland

politiet

Hvordan forholder og har politiet tenkt å forholde seg til Grunnloven og Norges lover med tanke på demonstrasjon og ytringsfrihet? Hensikt er å få noen adekvate svar og klarhet i hvordan Politiet vil forholde seg til sitt oppdrag beskrevet i Grunnloven og Politiloven angående demonstrasjon og ytringsfrihet.

Av Reinert Skadsem, Selvstendighetspartiet, fylkesleder i Oslo.

Spørsmål kommer pga.  kronikk fra Gangås og NRK opptreden fra Bjørnland som sår tvil om de har til hensikt å beskytte borgere sine rettigheter gitt i Grunnloven og ikke minst politiet sin plikt til å håndheve politilovens §11.

Dette brev og evt. svar blir sendt bredt ut til media og politikere fordi jeg tror at flere enn meg vil ha interesse av både spørsmål og svar. Spørsmål blir nummerert for lettere holde oversikt. Oppfølgingsspørsmål kan komme.

Jeg har fått publisert et tilsvar til Gangås kronikk: (men Aftenposten ville ikke publisere det).

Fra Gangås kronikk:
«Plikten til å beskytte ytringer gjelder også motdemonstranter. Det innebærer at de som ønsker å ytre seg mot Sian, har krav på den samme tilretteleggingen og beskyttelsen som Sian. Fordi ytringsfriheten omfatter det å ytre seg direkte mot meningsmotstandere, kan ikke politiet henvise motdemonstranter til å ytre seg på andre steder eller andre tidspunkter. Dette er grunnen til at politiet har tillatt motdemonstrasjoner ved alle Sians markeringer den siste tiden

 • Hva er en motdemonstrasjon? Hvor i lovverket blir motdemonstrasjon nevnt eller regulert? Og hvis ikke motdemonstrasjon er nevnt. Hvor kommer da denne plikten fra?
 • «….de som ønsker å ytre seg mot SIAN..» Hva menes her? Protestere mot SIANs tilstedeværelse ved siden av SIAN’s demonstrasjon? Det er vel klart noe politiet skal stoppe iht. Politilovens §11?
 • «. Fordi ytringsfriheten omfatter det å ytre seg direkte mot meningsmotstandere…»
  Skal direkte forstås her som i nærheten av? Hvor står dette i lovverket? Hvilke ytringsfrihetseksperter støtter dette?
Les også:  LESERINNLEGG: Utenrikspolitikk i underdanighet

Mer fra kronikken:
«Politiet planlegger å ha en tilbaketrukket rolle under markeringene. Langkøller og skjoldborg hører fortiden til.

Ved bruk av gjerder og andre passive hindringer vil vi legge til rette for at alle skal få ytre seg, men at ingen skal få slåss. For å unngå steinkasting vil politiet komme til å visitere et større antall personer når de kommer til markeringen. De som har med seg kastegjenstander, må regne med å bli fratatt disse og bli bortvist fra arrangementet. Politiet vil heller ikke tillate store lydanlegg og annet som kan overdøve Sian, men vi vil ikke ta fra folk plakater og instrumenter.»

 • «Politiet planlegger å ha en tilbaketrukket rolle under markeringene.» Betyr dette at politiet ikke har tenkt å overholde lov og orden? Betyr dette at politiet ikke har tenkt å håndheve politilovens § 11?
 • «..vil vi legge til rette for at alle skal få ytre seg, men at ingen skal få slåss…»  «, men vi vil ikke ta fra folk plakater og instrumenter.» Hvis en gruppe har fått lov til å demonstrere. Vil ikke ytringer og musikk som forstyrrer være i strid med det politiet skal kunne tillate iht. politilovens §11?

Fra politiloven:
«§ 11. Arrangementer på offentlig sted m.v.

Den som vil benytte offentlig sted til demonstrasjon, opptog, møte, stand eller lignende, skal i god tid på forhånd gi politiet melding om dette. For øvrig kan det ved vedtekt etter lovens § 14 gis regler om søknadsplikt for visse arrangementer på offentlig sted eller meldeplikt for arrangementer som for øvrig er allment tilgjengelige.

En melding som nevnt i første ledd, skal i alminnelighet gis skriftlig og inneholde opplysninger om arrangementets formål, omfang, ansvarlig arrangør, tidspunkt, avviklingssted og de ordenstiltak arrangøren vil sette i verk.

Politiet kan forby arrangementer som nevnt i første ledd, men bare når det er grunn til frykt for at de kan forårsake alvorlig forstyrrelse av den offentlige ro og orden eller den lovlige ferdsel, eller det formål som tilsiktes fremmet eller måten dette skjer på, strider mot lov.

Politiet kan iverksette nødvendige tiltak for å sikre at lovlige arrangementer som nevnt i første ledd kan avvikles uforstyrret og til minst mulig hinder for den øvrige ferdsel. Det kan også settes vilkår for avviklingen for å forebygge slike forstyrrelser eller krenkelser som nevnt i tredje ledd. Det kan herunder settes som vilkår at deltakere i demonstrasjon eller lignende ikke medbringer gjenstander som er egnet til å true eller påføre skade med.

Det er forbudt for deltakere i et arrangement som nevnt i første ledd å opptre maskert, unntatt for deltakere i skuespill, maskerade eller lignende.

Politiet kan stanse eller oppløse arrangementer som nevnt i første ledd når de avvikles i strid med nedlagt forbud eller fastsatte vilkår, eller forårsaker slike krenkelser som nevnt i tredje ledd eller ved begrunnet frykt for slike.

Politiet kan også fastsette vilkår for, forby, stanse eller oppløse andre sammenkomster og tilstelninger enn dem som er nevnt i første ledd, for å hindre at noen lider overlast, for å unngå at alvorlige ordensforstyrrelser eller ferdselshindringer oppstår, eller for å gjenopprette ro og orden etter slike.»

 • Når politiet åpenbart tillater «motdemonstrasjoner» Har da politiet skaffet seg: formål, omfang, ansvarlig arrangør, tidspunkt, avviklingssted og de ordenstiltak arrangøren vil sette i verk. Som det skal gjøres iht. til andre ledd? Og hvis politiet ikke har gjort dette. Er ikke det da grov tjenesteforsømmelse?
 • Når politiet oppdager maskerte folk. Hvorfor blir de ikke arrestert eller i det minste bortvist?
 • I det hele ser det ut som at politilovens §11 står i direkte konflikt med den praksis politiet har i dag og ikke minst det Beate Gangås skriver i sin kronikk. Er det slik å forstå at politiet ikke har til hensikt å følge politilovens § 11
 • I NRK programmet «debatten» 3 september 2020
  https://tv.nrk.no/serie/debatten/202009/NNFA51090320/avspiller

Kommer det klart fram at ytringsfriheten ikke bare er rett til å ytre seg. Men også retten til å få høre hva man vil. Rødt sin deltager sa at de i lange tider har gjort sitt for å ødelegge SIAN sine arrangementer. Rødt ville nå sammen med organisasjoner trappe opp med «motdemonstrasjoner» Men hvis disse «motdemonstrasjoner» har til formål å ødelegge for den opprinnelige demonstrasjon. Så vil vel politiet ha en plikt i forhold til Grunnlovens §100 og 101 og Politilovens §11 å stanse disse?

Les også:  Strengere klimakrav til alle som skal ha oppdrag for Statens vegvesen

Med tanke på at Rødt ikke ville stille til debatt med SIAN må man anta at disse «motdemonstrasjoner» ikke har til hensikt i å imøtegå SIANs påstander.

 • Hvordan skal man forstå politiloven? Kan den enkelte tjenesteperson bli staffet for å ikke ha fulgt den? Er det en lov med konsekvenser eller er det bare en mal for hvordan ting burde være. Gjerne gi en forklaring på hvordan man skal forstå politiloven.
 • Når politiet flyktet fra mobben i Oslo sentrum 29 august. Var ikke det å anse som at politiet oppløste sitt voldsmonopol? Og at innbyggere ble overlatt til seg selv og evt. selvtekt som forsvar? Får det konsekvenser for noen i politiet? Vil politiet si unnskyld til innbyggere? Vil politiet kunne gi garantier for at slikt ikke skjer igjen eller bør innbyggere ta signalet å skaffe seg våpen til selvforsvar neste gang politiet stikker av?
Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.