LESERINNLEGG: Ny samelov bryter Grunnloven og flere menneskerettighetskonvensjoner

dommer advokat

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har, etter langvarige og hemmelige forhandlinger med Sametinget og Norske Reindriftssamers Landsforbund (NRL) oversendt «Prop.116L (2017-2018) Endringer i sameloven mv. (konsultasjoner)»» til Stortinget.

Departementet begrunner ikke hvorfor det har funnet det riktig å gi NRL, som er en etnopolitisk, næringslivsorganisasjon med særinteresser, en slik stor innflytelse i departementets arbeide med lovutformingen.

Dersom Stortinget vedtar Regjeringens lovforslag, vil det etter vår mening være et brudd med innholdet i §92 i Grunnloven som innbefatter alle menneskerettighetskonvensjoner som Norge har sluttet seg til.

Det vekker alminnelig bekymring i befolkningen og næringslivet generelt og spesielt hos de som driver naturbasert næringsvirksomhet, når det nå foreslås å gi den samiske reindriftsnæringen ytterligere privilegier, utover de som den allerede nyter godt av. Det må her nevnes at gjentatte ganger i proposisjonen, blir den samiske reindrifta sin rett til å «konsultere» på alle offentlige nivåer, brukt som eksempel på hvem som vil få denne særrettigheten. De samfunnsmessige konsekvenser av disse privilegier omtales ikke i lovproposisjonen.

I forslaget foreslås det å lovfeste en ordning som går ut på å tildele Sametingssystemet og «samiske interesser», eksklusive og lukkede kanaler inn til saksutredere og beslutningstakere på alle offentlige nivåer i Norge. Dette i tillegg til de ordinære, åpne kanalene som allerede finnes, og som også «samiske interesser» har tilgang til, på lik linje med alle andre i Norge.

Om lovforslaget blir vedtatt, vil dette innebære en formidabel forskjellsbehandling med utgangspunkt i etnisitet og avstamming.

En slik forskjellsbehandling vil etter vår mening være et brudd med innholdet i §92 i Grunnloven som innbefatter alle menneskerettighetskonvensjoner som Norge har sluttet seg til. De konvensjoner som vi sikter til er: «FNs konvensjon om avskaffelse av alle former for rasediskriminering (ICERD)», «FN- konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP)», «FNs internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK)» og «Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK)». Ialle disse konvensjonene er det nedfelt et kategorisk forbud mot varig, statlig forskjellsbehandling med utgangspunkt i etnisitet og avstamming.

Proposisjonen drøfter ikke om det lovforslaget som fremmes, kan stå i motstrid til innholdet i nevnte paragraf i Grunnloven og nevnte menneskerettighetskonvensjoner. Det er en grov forsømmelse.

Dersom Stortinget velger å vedta dette lovforslaget, uten at det er blitt gjort en grundig vurdering av om det kan stå i motstrid til Grunnloven og innholdet i nevnte konvensjoner, vil Stortinget opptre skjødesløst.

Dersom dette lovforslaget blir vedtatt, vil EDL vurdere å gå til rettsak mot staten med påstand om brudd på Grunnlovens § 92 og nevnte konvensjoner. En slik sak vil også kunne bringes inn for «Den Europeiske menneskerettsdomstol» i Strasbourg.

Jarl Hellesvik
Leder i Etnisk og Demokratisk Likeverd (EDL)

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.