LESERINNLEGG: Jan Christian Vestre og Terje Aasland er lovbrytere

marius reikerås

Næringsminister Jan Christian Vestre og olje- og energiminister Terje Aasland er konstitusjonelle okkupanter og lovbrytere.

Av: Marius Reikerås, menneskerettsjurist.

Høyesterett kom, i storkammer,  den 11 oktober 2021 (HR-2021-1975-S)  enstemmig til at utbyggingen av Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen krenker reindriftssamenes rett til kulturutøvelse etter FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27.

Det er Aasland har det konstitusjonelle ansvaret for å reparere krenkelsene, men han har altså ikke løftet én finger og med det fortsetter de samme krenkelsene å løpe videre.

Statkraft AS, eier over 50 % av aksjene i vindparken på Fosen, som Høyesterett har erklært for ugyldig.

Statkraft AS er heleid av Statkraft SF, som igjen er eid 100 prosent av Nærings- og fiskeridepartementet, hvor næringsministeren har det konstitusjonelle ansvaret.

Energiloven § 10-5 første ledd første punktum lyder:

«Med bøter eller fengsel inntil 1 år eller begge deler straffes den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser eller enkeltvedtak nevnt i § 10-7 første ledd nr. 1 til 3 og annet ledd nr. 1 til 3.»

Energiloven § 10-7 første ledd nr. 1 viser til energiloven § 3-1 første ledd, som lyder:

«Anlegg for produksjon, omforming, overføring og fordeling av elektrisk energi, kan ikke bygges, eies eller drives uten konsesjon. Det samme gjelder ombygging eller utvidelse av bestående anlegg.»

Dette betyr at det er straffbart å drive kraftanlegg uten konsesjon. Når man ikke har gyldig konsesjon så har man  ikke konsesjon, og kan da straffes om man fortsetter driften uten gyldig konsesjon, slik tilfellet er her. 

Det er flere  personer som har tilskyndet driften uten gyldig konsesjon i denne saken og således er å anse som medvirkere etter straffelovens alminnelige medvirkningsbestemmelse i § 15. Denne kommer etter straffeloven § 1 også til anvendelse ved overtredelse av energiloven, der kraftverk drives uten gyldig konsesjon.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.