LESERINNLEGG: Vi trenger 44 000 kilometer trygge veier i fylkene

fart bil laserkontroll

Det skulle skinne av kommuner og fylker bare Sp kom til makten, fasiten ble et vedlikeholdsetterslep som bare stiger og stiger på fylkesveiene.

Av: Frank Sve og Morten Stordalen, Fremskrittspartiets transportkomite.

Fylkeskommunene har ansvaret for cirka 44 000 kilometer med vei. Det er store forskjeller i kvaliteten på veinettet hos fylkene og det har over tid bygd seg opp et betydelig vedlikeholdsetterslep og moderniseringsbehov.

Store deler av vegnettet som fylkene overtok i 2010 etter Rødgrønn regionreform, var allerede den gang i dårlig forfatning med svært store vedlikeholdsetterslep.

Til tross for at bevilgningene til fylkene ble økt for å gjøre det mulig med mer veivedlikehold, er dette ikke nok til å kunne få kontroll på situasjonen.

Det er store variasjoner mellom fylkeskommunene og hvordan pengene til veivedlikehold faktisk blir brukt. Noen fylker bruker disse midlene til helt andre formål, derfor må disse midlene øremerkes.

AP/SP regjeringens signaler om at veiformål i tiden fremover skal nedprioriteres gir grunn til å tro at situasjonene bare vil bli verre.  Et veinett i forfall øker ulykkesfaren og slitasje på kjøretøy. Alle trafikanter taper på en slik politikk.

Fylkesveiene har fått et så omfattende vedlikeholdsetterslep at det er vanskelig å kunne se at dette kan tas igjen uten betydelig statlig finansiering. I Fremskrittspartiets alternative statsbudsjett ble det prioritert 400 mill.kr ekstra for å redusere etterslepet på fylkesveiene. Tunellsikkerhetsdirektivet som Stortinget vedtok i 2014, har også bidratt til at fylkeskommunene sine utgifter har økt.

SP spesielt, men også AP har fremmet mange forslag for styrking av fylkesveinettet, og står nå i en situasjon i regjering der forslag må omdannes til handling.

Sist år var det hele 118 døde i trafikken i Norge. Det er hevet over enhver tvil at mange av disse ulykkene kan rettes med grunnlag i dårlig vedlikehold og dårlig veibane. Fylkesveiene står også for en svært stor del av veinettet i hele landet, og hadde også en stor andel av disse ulykkene. Vedlikeholdsetterslepet må ned, og det må gjennomføres et krafttak i hele Norge for å bedre situasjonen for vedlikeholdet av veinettet.

Fremskrittspartiet mener situasjonen er nå så alvorlig at det er behov for et større statlig program med øremerkede midler for å redusere vedlikeholdsetterslepet i samarbeid med fylkene. Programmet kan innrettes som en tilskuddsordning hvor staten bevilger egne øremerkede midler til formålet. 

Det må legges opp til at staten etter søknad fra fylkeskommunene tar 50% av kostnadene for bruer, tunneler og vedlikehold på fylkesveinettet. Ordningen har som forutsetning at fylkene bruker midlene til vei, og det må planlegges slik at man bygger rimelig, med god kvalitet innen fornuftig tid.

Med bakgrunn i dette har Fremskrittspartiet løftet saken i Stortinget, der vi ber regjeringen fremme forslag til et program for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesvegnettet. Programmet skal skissere en opptrappingsplan for vedlikeholdet og der etterslepet for både vei, bruer og tuneller reduseres. Det etableres en forpliktene finansieringsmodell uten bruk av bompenger.

Det blir derfor viktig at alle fylkeskommuner landet rundt gjennomfører liknende vedtak i fylkestingene og støtter opp under ett slikt program, der staten også tar sitt ansvar.

Fremskrittspartiet krever handling og ikke tomme ord fra Sp og Ap, og forventer at denne saken møtes med respekt overfor alle som ferdes på fylkesveien landet rundt.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.