– På høy tid å endre finansieringsordningen for sykehus

mat pleie sykehus

– Vi har lenge problematisert dagens finansieringsordning med innsatsstyrt finansiering som har bidratt til at behandlingene av psykiske lidelser har blitt nedprioritert, sier Psykologforeningens fungerende president Arnhild Lauveng.

Sykehusutvalget, ledet av professor i helseøkonomi JonMagnussen,går inn for ågjøre rammefinansiering av sykehusene til et hovedprinsipp. 

Dagens finansieringsordning med delvis innsatsstyrt finansiering (ISF) er problematisk.Finansieringssystemet medvirker til at psykisk helsevern taper pengekampen mot somatikken i norske sykehus. Finansieringsordningen kan også ha uheldig påvirkning på faglige beslutningerinnen. Dette viser blant annet en fersk rapport Oslo Economics har laget på oppdrag fra Psykologforeningen.  

Utvalget foreslår at en del av dagens ordning erstattes med rammefinansiering som hovedmodell der budsjettrammen baseres på befolkningstall. Sykehusutvalget foreslår å beholde et innslag av aktivitetsbasert “toppfinansiering for aktivitet utover aktivitetsnivået av rammen”.  

–Vi er positive til forslaget fra utvalget. Det blir nå viktig at en ny ordning får en innretning som gjør at psykisk og fysisk helse ikke blir skjevfordelt, sier Psykologforeningens fungerende president Arnhild Lauveng.

– Måten nye sykehusbygg finansieresi dag,fører til at byggene bygges for små. Finansieringsmodellen går ut over driften og muligheten til å hjelpe pasientene, sier Lauveng.  

Svært ofte tvinges psykisk helsevern til å kutte kostnader ved byggingen av nye sykehus, viser en rapport der Agenda Kaupang har gjennomgått sykehusene som er bygget etter helseforetaksreformen på oppdrag fra Akademikerne.  

Sykehusutvalget foreslår å endre dagens finansieringsmodell som krever at helseforetakene selv stiller med 30 prosent i egenkapital, for at staten skal betale de resterende 70 prosentene når et nytt sykehus skal bygges. Utvalget går inn for å senke sykehusenes egenkapitalkrav til 10 prosent, bedre rentebetingelser og særskilt finansiering av kapitalkostnader.  

– Dette er gode forslag. Vi har i altfor mange år sett at det psykiske helsetilbudet blir kuttet hver gang et nytt sykehus skal bygges. Vi håper at disse forslagene vil bedre den situasjonen, sier Lauveng.

Utvalget foreslår tiltak for å styrke og bedre samhandlingen mellom helsetjenesten i kommunene og sykehusene.Blant annet egne samhandlingsbudsjetter for kommuner og helseforetak. 

De siste årene er det bygget opp ambulante, fleksible team (FACT- og ACT-team) til pasienter med sammensatte problemer.  

– Utvalgets forslag om samhandlingsbudsjett er viktig for å sikre videre drift av disse teamene.  Vi vet at det er viktig å styrke innsatsen tidlig, sier Psykologforeningens fungerende president Arnhild Lauveng.   

–  Samhandlingsbudsjett kan fjerne noen av hindringene som finnes i dag for å gi pasienter et helhetlig tilbud. Dette gjelder mange pasientgrupper, sier Lauveng.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.