Næringslivet tar grep for mer natur

nordland lofoten

Naturen er under sterkt press. Nå går sentrale næringslivsaktører sammen og lanserer ti steg for å stanse tap av natur i tråd med FNs naturavtale. Med disse stegene vil Skift-nettverket tilrettelegge for en omstilling i både samfunns- og næringsliv i tråd med planetens tålegrenser.

Prinsippene er utviklet i et samarbeid med Deloitte, Storebrand og Skift-nettverket med faglig støtte fra WWF Verdens naturfond.

Naturen bidrar med enorme summer til verdensøkonomien og er hele livsgrunnlaget for menneskeheten, vår moderne sivilisasjon og økonomi. Samtidig står stadig flere økosystemer i fare for å kollapse.

For norsk næringsliv, som i stor grad er basert på Norges rikeligenaturressurser og naturgoder, betyr dette at næringsgrunnlagetvårt forringes.Norge vil ha en betydelig redusert risiko for tapt verdiskaping frem mot 2050 i et scenario hvor verden tar vare på naturen og bevarer økosystemtjenestene våre i enda større grad enn vi gjør i dag.

– Det haster å løse naturkrisen, og vi merker at stadig flere selskaper blir mer bevisste på dette. Derfor er det gledelig at vi nå sammen med Skift kan lansere ti konkrete steg for å samhandle med naturen, sier Anders Magnus Løken, leder for klima- og bærekraftstjenester i Deloitte.

Tap av natur er knyttet til moderne menneskelig aktivitet. Bare siden 1970 har det årlige uttaket av naturressurser tredoblet seg. Vi utnytter ressurser som om de var uendelige. Med dette som bakteppet har det siste århundret fått tilnavnet «den store akselerasjonen».

Globalt har tap av natur ført til at verdens dyrebestander i snitt har blitt redusert med om 69 prosent siden 1970, og én million plante- og dyrearter står i fare for å dø ut.

– Næringslivet er både avhengig av og påvirker naturen. Nå som verden har fått en naturavtale, har det konsekvenser også for norsk næringsliv. Rammene vil endres, og det kommer reguleringer nasjonalt og internasjonalt, samt forventninger fra norske forbrukere. Bedrifter som legger om sin forretning og tar hensyn til natur, vil oppnå konkurransefortrinn i en verden hvor naturressurser blir et knapphetsgode, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.

Naturtap utgjør en ny risiko som næringslivet i økende grad må hensynta i både beslutningsprosesser, finansiering og kapitalstrømmer.

–  Når vi nå skal sikre omstilling til lavutslippssamfunnet, er det viktig at vi ikke øker tapet av natur. Det må være et samspill mellom natur, klima og ressursbruk. Dette vil kreve et stort kompetanseløft og samarbeid på tvers av bransjer på naturområdet, og med disse prinsippene vil vi være med å forplikte oss til å ta en del i nye samarbeid og å integrere hensynet til natur i beslutninger, sier Margrethe Assev, påtroppende nordisk bærekraftssjef i Storebrand.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.