LESERINNLEGG: Norsvin ønsker ikke villsvin i Norge

gris

Norsvin mener at spredningen av villsvin og afrikansk svinepest er alvorlig. I stedet for en handlingsplan burde det ha blitt lagd en bekjempelsesplan for villsvin.

Av Olav Eik-Nes, adm.dir. Norsvin SA.

Også Den norske veterinærforening har tatt til orde for dette. Motargumentene mot dette er at det vil være umulig, da omfanget av villsvin er for stort. Innvandringen av villsvin over grensen fra Sverige blir for krevende å håndtere. Norsvin mener at det er mulig, hvis viljen er til stede. 

Miljødirektoratet og Mattilsynet har, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet og Landbruks- og matdepartementet, utarbeidet en Handlingsplan mot villsvin. I oppdragspapirene skriver departementene: “Som utgangspunkt for handlingsplanen skal det legges til grunn et hovedmål om minst mulig villsvin i Norge, spredt ut over et minst mulig område”. 

Norsvin mener imidlertid at planen minner mer om en forvaltningsplan for villsvin. Norsvin har hele tiden ment at målet med planen må være:

  • Ingen ynglende suggegrupper av villsvin i Norge
  • Alle streifdyr tas ut på bakgrunn av aktiv overvåkning. 

Dette er det eneste som etter Norsvins mening vil oppfylle departementenes hovedmål. Derfor har Norsvin spilt inn til arbeidsgruppen gjentatte ganger mens planen har vært under utarbeidelse. Hvordan dette skal skje og hvem som skal stå for effektueringen har Norsvin ingen store meninger om. Planens store svakhet er at den ikke inneholder noen konkrete målbare målsetninger. Dette er i tillegg en plan som det vil ta lang tid å effektuere da flere tiltak i planen er uklare, og andre vil kreve forskriftsendringer, forskriftsendringer som det vil ta tid å få på plass.

Et av de viktigste tiltakene for å hindre Afrikansk svinepest å komme til Norge er å fjerne villsvinene. I alle europeiske land er det villsvin og utegående griser som har vært innfallsporten for denne dramatiske og alvorlige svinesykdommen. Handlingsplanen svarer ikke til forventningene Norsvin har om å forebygge sykdom. 

Alle snakker om at “prevention is better than cure”. Norsvin mener at myndighetene ikke tar sitt ansvar for å hindre introduksjon av en alvorlig smittsom sykdom som kan få alvorlige konsekvenser for dyrehelse og norsk svineproduksjon. Noe som understøttes i en foreløpig rapport fra ESA der de påpeker store mangler i norske myndigheters strategi for hvordan de vil håndtere denne alvorlige trusselen. De overlater det til næringen og økonomiske aktører. 

I over 10 år har Norsvin uttrykt bekymring over innvandring av villsvin over svenskegrensen. Da Østfold fylkeskommune utarbeidet sin Forvaltningsplan for villsvin i 2015 påpekte Norsvin, i sitt høringsnotat, at det burde være en bekjempelsesplan. Villsvin er en uønsket art i norsk natur og er klassifisert som en art med høy risiko i Artsdatabanken, først og fremst på grunn av at arten har stort invasjonspotensiale. Sammenholdt med at villsvin er inngangsporten for blant annet Afrikansk svinepest må myndighetene ta innover seg denne store trusselen. Ikke bare mot norsk svineproduksjon, men mot landbruket og befolkningen generelt. 

Planen tar ikke norsk svineproduksjon og norske svineprodusenter på alvor, og det spilles «rulett» med norsk svinehelse og dyrevelferd. En svinehelse som globalt har satt Norge på kartet som en «grønn lunge» for produksjon av sunt svinekjøtt der mattrygghet og bærekraft er viktige bærebjelker. En grønn lunge som vil gi store muligheter for eksport av både svinekjøtt og genetikk. Utbrudd av Afrikansk svinepest i Norge vil bli svært krevende for norsk svineproduksjon å håndtere. Ja, ikke bare for norsk svineproduksjon, men for hele det norske landbruket. Det vil være en trussel mot norsk landbruks kvalitetsprofil og omdømme som garantist for ren mat og lavt forbruk av antibiotika. 

Når vi ser hvilke konsekvenser det har fått for de land som har fått nedsmittet store deler av sin svineproduksjon, og hvilke lidelser sykdommen har påført dyra, er det med undring at norske myndigheter ikke viser større mot og handlingsvilje enn det som fremkommer i handlingsplanen.

Den siste tids påvisning av Afrikansk svinepest hos villsvin i Vest-Polen, 300 km fra nærmeste kjente infiserte område, viser det store spredningspotensialet til villsvin for denne sykdommen.

Norsvin mener derfor at den manglende handlekraft som Miljødirektoratet og Mattilsynet viser i handlingsplanen må tas opp på politisk nivå. Norsvin forventer at det der vises mot og handlekraft til å gå for en bekjempelsesplan for å redusere den største trusselen som norsk svineproduksjon og norsk landbruk er utsatt for.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.