Lavere befolkningsvekst kan dempe prispresset i boligmarkedet

nbbl

SSB gjør en betydelig nedrevidering i befolkningsframskrivingene. Det demper boligetterspørselen og kan redusere prispresset i boligmarkedet.

– Nedgangen i befolkningsveksten får betydning for boliginvesteringene. Det tar tid å tilpasse seg svingninger i boligetterspørselen og de siste årene har vært preget av høy boligbygging. Det bor om lag 2,2 personer per bolig, mens vi i dag bygger om tilnærmet 1:1 med befolkningsveksten. SSBs nye prognoser tilsier dermed redusert prispress i boligmarkedet, samt at boliginvesteringene dempes noe fra de rekordhøye nivåene vi har hatt de siste årene, sier Christian Frengstad Bjerknes i NBBL i en kommentar til befolkningsframskrivingene.

Det har lenge vært klart at SSB må revidere befolkningsframskrivingene fra 2016. Dette skyldes i hovedsak at anslaget på arbeidsinnvandringen, selv i SSBs lavinnvandringsscenario, lå for høyt.

Etter EU/EØS-utvidelsen i 2004 har boligetterspørselen vært preget av høy innvandring og befolkningsvekst. Økningen i arbeidsinnvandringen ble ytterligere forsterket av finanskrisen i 2008.

Bildet i dag er imidlertid helt annerledes. Eurosonen har langt på vei kommet gjennom finanskrisen og arbeidsledigheten har vært fallende siden 2013. Samtidig ble Norge i 2014 rammet av et kraftig fall i oljeprisen og svekkelse av kronekursen. Den relative utviklingen har dermed vært bedre i Eurosonen og arbeidsinnvandringen dempes.

– I de nye befolkningsframskrivingene forventer SSB at befolkningsveksten stabiliseres i overkant av 35.000 de kommende årene. Det er et anslag som er bedre tilpasset den nåværende konjunktursituasjonen, sier Frengstad Bjerknes.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.