Gi kommunene rettmessige inntekter fra naturressursene!

ks

Råde- og forvaltningsretten over lokale naturressurser er en grunnpilar i lokaldemokratiet. Den lokale retten til å skattlegge utnytting av disse ressursene følger naturlig av råderetten.

– Forslaget om å avvikle ordninger som gir kommunene inntekter fra vannkraftverk er et alvorlig brudd på den historiske samfunnskontrakten mellom lokalsamfunn og staten. Vi krever at dagens ordninger videreføres, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

Vannkraftskatteutvalgets forslag om å frata kommunene retten til å skattlegge lokale vannkraftverk har store negative konsekvenser.

– Kommunenes inntektsgrunnlag svekkes betydelig og gjør det lite attraktivt for kommunene å tillate utnyttelse av naturressurser som ellers ville kunne bidra til det grønne skiftet. Utnytting av kraftressurser innebærer lokale ulemper som må kompenseres direkte til kommuner og fylkeskommuner, sier Helgesen.

Det er viktig å merke seg at utvalget etter sitt mandat kunne se helt bort fra virkningene forslagene har på fordeling av skatteinntekter mellom staten, kommunene og fylkeskommunene. Beregningene viser at kommunesektoren risikerer å tape nær 4,5 milliarder kroner i direkte inntekter dersom endringene gjennomføres.

– Skattlegging av vannkraftverkene som kommer kommunene direkte til gode er kompensasjon for ulemper knyttet til naturinngrep, miljøødeleggelser og båndlegging av areal. Det er ikke rimelig at kompensasjon for ulempene skal tilfalle andre enn de som lever med dem i hverdagen, sier Helgesen.

KS støtter ikke utvalgets forslag om å redusere grensen for grunnrenteskatt fra 10000 kvH til 1500 kVH da dette vil svekke lønnsomheten i småkraft.

KS mener prinsippene for skattlegging og lokale inntekter knyttet til vannkraft må legges til grunn for vindkraft og eventuell utnyttelse av andre fornybare energibærere, slik at kommunene får sin rettmessige del av verdiskapningen.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.