Petroleumsskatt på 299,2 milliarder kroner for 2021

Skatteetaten

Høyere olje- og gasspriser førte til at petroleumsskatten økte kraftig i 2021. Fastsatt skatt for petroleumsselskaper er på totalt 299,2 milliarder kroner for 2021. Det er en økning på 320,6 milliarder kroner fra 2020, da tilsvarende beløp var netto negativt med 21,4 milliarder.  

– Årsaken til den store økningen er i hovedsak høyere oljepriser og de svært høye gassprisene i andre halvdel av 2021, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.  

22 petroleumsselskaper har betalt petroleumsskatt på til sammen 308,2 milliarder kroner for 2021. 23selskaper har fått fastsatt negativ skatt (skatteverdien av underskudd/ubenyttet friinntekt og/eller letekostnader) med til sammen 9,1 milliarder kroner, mens 1 selskap har null i beregnet skatt. 

Oljeselskaper betaler ordinær selskapsskatt på 22 prosent. I tillegg kommer en særskatt på 56 prosent på inntekt fra sokkelvirksomheten. Marginalskattesatsen på inntektene er dermed 78 prosent. 

Midlertidige regler i petroleumsskatteloven, som ble innført i 2020 og som gjelder for årene 2020 og 2021, har hatt betydning for fastsatt skatt også for 2021. Reduserte skatteinntekter som følge av fremskyndet fradrag for investeringer vil imidlertid i all hovedsak reverseres i form av høyere skatt i senere inntektsår. Se faktaboks for mer informasjon om de midlertidige reglene.

Det ble i juni 2022 skrevet ut forhåndsskatt (terminskatt) påca. 739 milliarder kroner basert på anslag innhentet fra selskapene. I tillegg til dette har selskapene betalt inn ekstra terminskatt på totalt 133 milliarder kronerfor de tre første terminene. 

– Petroleumsskatten for 2022 ventes å bli på over 872 milliarder kroner, men endelig innbetaling kan bli høyere eller lavere enn det som nå er fastsatt. Det vil bli gjort en ny revisjon av terminskatten for 2022 i januar 2023 basert på nye oppdaterte anslag fra selskapene, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Staten utbetaler skatteverdien av letekostnader for selskaper som er i underskuddsposisjon. Etter at refusjonsordningen ble innført i 2005, økte antallet aktører på norsk sokkel betraktelig, men det har vært en nedgang de siste årene. 

For 2021 har ni selskaper fått fastsatt leterefusjon på til sammen1,9 milliarder kroner. Dette innebærer en reduksjon på 100 millioner kroner fra 2020 da ti selskaper mottok leterefusjon.I perioden 2017-2019 har refusjonsutbetalingene ligget på omtrent samme nivå, etterfulgt av en halvering fra 2019 til 2020. Nedgangen i 2020 og 2021 kan delvis forklares med de midlertidige reglenei petroleumsskatteloven fordi flere selskaper har valgt å få utbetalt skatteverdien av underskudd (inkludert letekostnader) oppstått i disse årene i stedet for skatteverdien av letekostnader.

Dersom et selskap med virksomhet på norsk sokkel velger å avslutte petroleumsvirksomheten, kan selskapet kreve å få utbetalt skatteverdien av samlet udekket underskudd og ubenyttet friinntekt knyttet til denne virksomheten. For inntektsåret 2021 har tre selskaper krevd slik utbetaling på til sammen 1,2 milliarder kroner.

Nye regler for petroleumsskatt ble vedtatt i Stortinget 8. juni 2022 og sanksjonert i statsråd 17. juni 2022. Lovendringen innebærer en omlegging av særskatten for petroleumsvirksomhet til en kontantstrømskatt med umiddelbar utgiftsføring av nye investeringer og bortfall av friinntekten. 

Særreglene i petroleumsskatteregimet knyttet til leterefusjon og opphørsrefusjon avvikles. I stedet får selskapene utbetalt særskatteverdien av underskudd i forbindelse med skatteoppgjøret. Som en følge av disse endringene er det vedtatt en overgangsregel som innebærer at selskapene ved fastsettingen for 2022 får utbetalt skatteverdien av underskudd og friinntekt fremført fra tidligere år. 

Endringene trer i kraft med virkning fra og med inntektsåret 2022, men de midlertidige reglene fortsetter å gjelde fornærmere bestemte investeringer i en overgangsperiode.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.