Ny undersøkelse: Arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne bør kalles inn til intervju

team arbeidsplass

I en ny undersøkelse sier 62 prosent av befolkningen at de mener kvalifiserte arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne alltid bør kalles inn til intervju. Få mener derimot at man bør ha radikal kvotering av personer med nedsatt funksjonsevne.

Holdningsundersøkelsen ble utført av Sentio på oppdrag fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) og legges frem på FN-dagen for personer med nedsatt funksjonsevne 3. desember samtidig som den nye kommunemonitoren på feltet nedsatt funksjonsevne blir tilgjengelig.

Studien viser at de fleste har positive holdninger til personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, men færre er positive til konkrete tiltak for å få flere i arbeid, for eksempel gjennom kvotering. 88 % av respondentene mener at personer med nedsatt funksjonsevne bør ha samme mulighet som andre til arbeid, mens kun 13 % er enig eller helt enig i at ved ellers like kvalifikasjoner bør en person med nedsatt funksjonsevne ha fortrinnsrett til stillingen.

– Vi har et stort mulighetsrom for å bedre inkluderingen i arbeidslivet. Både arbeidsgivere og befolkningen for øvrig er positiv til et større mangfold – nå gjelder det å ta de riktige grepene. Det er samtidig viktig å tenke helhetlig – i rekrutteringsprosessen, og med hensyn til universell utforming. Likestillingen kommer ikke av seg selv, sier Mari Trommald, direktør i Bufdir.

Går glipp av viktig kompetanse
Hele 82 prosent av respondentene mener at ansatte med nedsatt funksjonsevne bidrar til et positivt mangfold på arbeidsplassen, og over 60 prosent er enig eller helt enig i at personer med nedsatt funksjonsevne diskrimineres i dagens arbeidsmarked og at myndighetene ikke gjør nok for å sysselsette dem. Kun 15 prosent kjenner til regjeringens inkluderingsdugnad.

– Tilliten til myndighetenes arbeid for å sysselsette personer med nedsatt funksjonsevne er altfor lav. Vi ser at vi må være tydeligere på vårt arbeid med å inkludere personer med nedsatt funksjonsevne i arbeidslivet, og vi må legge inn en stor innsats i å gjøre inkluderingsdugnaden mer kjent, sier Trommald.

Lær av de som får det til
I forbindelse med FN-dagen 3. desember arrangerer Bufdir en halvdagskonferanse om arbeid og arbeidsliv for personer med nedsatt funksjonsevne [lenke]. Et viktig mål med konferansen er å trekke frem de gode eksemplene på inkludering som funker.

– For å bedre inkludering i arbeidslivet er det viktig å lære av de som får det til. På konferansen har vi samlet gode eksempler fra både privat og offentlig sektor. Vi vil blant annet høre om Helt med, som er et program for inkludering av personer med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv, og Oslo kommunes rekrutteringsordning for mennesker med funksjonsnedsettelser. Det handler om gode holdninger, men det handler også om å gjøre de riktige grepene, sier Trommald.

Ny kommunemonitor
Bufdir lanserer 3. desember en kommunemonitor på feltet nedsatt funksjonsevne – en nettressurs som skal gi kommunene bedre oversikt over dekningsgrad, ressurser og kvalitet på tjenester som leveres til personer med nedsatt funksjonsevne i kommunene. Hovedhensikten med kommunemonitoren er at kommunene skal få bedre informasjon og oversikt over tilstanden i egen kommune på et område hvor kunnskapsoversikten har vært relativt fragmentert. Den skal være et verktøy for at enkeltkommunene skal kunne se egne tjenester knyttet til personer med nedsatt funksjonsevne i sammenheng. Her kan kommuner sammenligne seg med hele landet, andre kommuner, og følge utvikling over tid.

– Tjenestetilbudet til personer med funksjonsnedsettelse kan variere stort fra kommune til kommune. Et av målene med monitoren er at kommunene på en enklere måte kan lære av hverandre. Det vil igjen gi et bedre tilbud til de som trenger det, sier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.