Ny rapport kartlegger nærskipsfartens utfordringer knyttet til flåtefornyelse

Nærings- og fiskeridepartementet

Onsdag fikk næringsminister Iselin Nybø presentert rapporten, et arbeid som er et ledd i handlingsplanen for grønn skipsfart.

Funnene fra Menon Economics viser at mangel på flåtefornyelse i all hovedsak kan forklares ved relativt lav lønnsomhet og lav grad av egenkapital. Dette begrenser rederiene sine muligheter for lån og dermed deres evne til å investere i nye fartøy. Den lave lønnsomheten skyldes i stor grad at fraktmarkedet er åpent og preges av sterk konkurranse. Studien viser ikke tegn til markedssvikt i finansmarkedene.

– Regjeringen har en offensiv maritim politikk som skal bidra til at næringen skaper verdier og arbeidsplasser langs hele kysten både i dag og i framtiden. Vi vil legge til rette for innovasjon og omstilling, men da er det viktig at vi har et godt bilde av hvordan markedet ser ut. Det gir denne rapporten fra Menon, sier næringsminister Iselin Nybø.

Regjeringen har ambisiøse miljømål for den maritime næringen. Handlingsplanen for grønn skipsfart ble lagt frem i juni 2019 og skal bidra til å realisere regjeringens ambisjon om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030.

Lasteskip utgjør en stor andel av den norske nærskipsflåten. Lasteskipene er i handlingsplanen utpekt som en fartøyskategori med stort potensial for utslippskutt. En flåtefornyelse hvor nytt design og ny teknologi tas i bruk kan gi gode bidrag til utslippsreduksjoner for lasteskipsflåten.

GIEK, Eksportkreditt og Innovasjon Norge har låne- og garantiordninger som kan benyttes til skipsfinansiering. En forutsetning for å benytte disse ordningene, er at banker er med på deler av finansieringen. Rapporten viser at disse i liten grad benyttes av denne delen av nærskipsnæringen. Menons rapport peker på noen av årsakene til dette.

– Regjeringen har låne- og garantiordninger gjennom GIEK, Eksportkreditt og Innovasjon Norge. Disse virkemidlene kan også brukes av nærskipsnæringen. Reduserte CO2-utslipp fra lasteskip skal være med å oppfylle regjeringens mål om å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, sier næringsminister Iselin Nybø.

Høsten 2020 vil regjeringen legge frem en stortingsmelding om maritim politikk. Meldingen skal peke ut retningen for den maritime politikken, for en konkurransedyktig maritim næring fremover.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.