Norges Jeger- og Fiskerforbund vil beskytte villreinen

rein

Villreinen i Norge sliter. Presset på arealer i fjellet er stort, og reinsdyra er blant de arter som påvirkes negativt av denne utviklingen. Nå vil Norges Jeger- og Fiskerforbund skjerpe innsatsen som villreinens forsvarer.

Norge har et særlig ansvar for å ta vare på villreinen. Etter sist istid var det blant de første pattedyra som kolonialiserte landet vårt. Villreinen vandret inn både sørfra og østfra. I dag er det bare Norge som har en levedyktig bestand av villrein igjen i Europa. Derfor har vi både et nasjonalt og et internasjonalt ansvar for å ta vare på denne arealkrevende, nomadiske arten.

Det er en krevende øvelse som fordrer samarbeid på tvers av lokalsamfunn, kommuner og fylker. NJFF har gjennom samarbeid med andre organisasjoner prøvd å få til gode løsninger som kan sikre en bærekraftig forvaltning av villreinen og dens leveområder.

Det var NJFF Hedmark som meldte inn en sak om villreinforvaltning til landsmøtet i NJFF. Her står det blant annet at: «Noreg er det einaste landet i Europa som har intakte høgfjellsøkosystem med bestandar av villrein. Gjennom internasjonale avtalar er vi forplikta til å ta vare på villreinen. Det er og store kulturhistoriske verdiar knytt til villreinfangst. Villreinen er med andre ord eit fellesgode for heile Noregs befolkning. Problemet med fellesgode er at dei ikkje har nokon marknadsverdi. Kostnaden med vern av nasjonalskatten villrein vert i dag i stor grad betalt av fråflyttingstrua utkantkommunar».

Forbundsstyret understreket at NJFF Hedmark peker på sentrale utfordringer for villreinen og villreinforvaltningen. Forbundsstyret er enige i at det er behov for nye tiltak og nye innfallsvinkler for å sikre en bærekraftig forvaltning av villreinen og dens leveområder. Det er et behov for å utrede mulige løsninger som kan bidra til en bærekraftig forvaltning av villreinen.

Landsmøtet sluttet seg til forbundsstyrets vurdering, og vi kan derfor vente oss en økt innsats og skarpere fokus på villreinforvaltningen fra NJFF framover.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.