Styrker innsatsen mot alvorlig fiskerikriminalitet

Nærings- og fiskeridepartementet

Regjeringen har i revidert nasjonalbudsjett foreslått å øke bevilgningen med fem millioner kroner til arbeidet mot alvorlig fiskerikriminalitet hos Økokrim.

Dette er et tiltak i tråd med Hurdalsplattformen, hvor det står at regjeringen vil styrke innsatsen mot fiskerikriminalitet nasjonalt og internasjonalt.

– Fiskerikriminaltet er å stjele av felleskapets ressurser, og er en problematikk vi setter høyt på dagsorden. I tillegg medfører det en konkurransevridning som går utover de som driver lovlig. Derfor styrker vi nå vår innsats ytterligere, for å få bukt med denne type kriminalitet, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran. 

Kriminalitet i fiskerinæringen er omtalt som et alvorlig trusselområde i politiet og Økokrim sine siste trusselvurderinger. Det foregår nå en stor reform av fiskerikontrollen etter at fiskerikontrollutvalget leverte sin utredning om framtidens fiskerikontroll (NOU 2019:21). En egen fiskerikriminalitetsseksjon i Nærings- og fiskeridepartementet, som ble opprettet for et år siden, har ansvar for å følge opp reformen på departementsnivå.

Reformen av fiskerikontrollen gjøres gjennom fire hovedområder: styrking av politiets fiskekrimarbeid, digitalisering og dokumentasjon, en mer effektiv fiskerikontroll og en gjennomgang av reaksjonene ved lovbrudd.

Justis- og beredskapsdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet og flere andre departementer jobber sammen i en arbeidsgruppe for en ny stortingsmelding mot økonomisk kriminalitet. Denne meldingen vil også inneholde tiltak mot fiskerikriminalitet. Økt tverretatlig samarbeid er viktig om vi skal lykkes i kampen mot fiskerikriminalitet.

Det er også et mål at hele verdikjeden for ressursuttaket av fisk skal automatiseres i nært samarbeid mellom forvaltning og næringen. Nærings- og fiskeridepartementet har til vurdering etablering av et offentlig privat samarbeid (OPS) for fiskeri.

– Gjennom nye teknologiske løsninger og verifiserbare datasystemer kan vi sikre et korrekt ressursuttak som bidrar til bærekraftig fiskeriforvaltning. Politiet har også etterlyst bedre dokumentasjonssystemer i fiskerinæringen som kan brukes i deres arbeid, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.