LESERINNLEGG: Norske myndigheter betaler for jødehat

Foto: IDF

Den 21. november reagerte Barneombudet i et innslag i NRK/Kveldsnytt kraftig på en melding om at en politiker fra Høyre hadde foreslått å fengsle gjengkriminelle under den kriminelle lavalder som gang på gang har vist forakt for norsk lov og begår alvorlige forbrytelser. Ombudets bekymring var at man kunne komme i skade for å handle i strid med FNs barnekonvensjon som setter strenge grenser for hvilke straffereaksjoner man kan anvende overfor mindreårige.

Barneombudets reaksjon er legitim og viser at vi i Norge har et våkent øye for hvordan forsvarsløse barn i Norge skal tas hånd om. Nå er kanskje ikke bevæpnede 16-17-åringer blant de mest forsvarsløse, men loven skal håndheves og det er betryggende at våre offentlige myndigheter passer på.

Vi skulle imidlertid ønske at Barneombudet foruten å være opptatt av hva radikale politikere finner på av virkemidler i den norske virkelighet, også kaster et blikk på hva hennes embetskolleger i utenriks- og bistandsforvaltningen har fore når det gjelder støtte til barneoppdragelsen i de palestinske selvstyreområdene.

Gjennom 25 år har Norge over Statsbudsjettet bevilget titalls milliarder kroner til ulike bistandsprosjekter og samfunns- og statsbyggende tiltak i regi av de PLO-ledete palestinske selvstyremyndighetene i Rāmallāh og Gaza. Blant de palestinske samfunnsinstitusjonene som gjennom årene har nytt godt av store norske pengetilskudd, finner vi også selvstyremyndighetenes skoler og medier som på sitt vis er med på å sette ut i livet de statsbyggende visjonene som bl.a. norske skattebetalere er med på å finansiere.

Det er 15 år siden vi overfor Stortinget kunne dokumentere at selvstyremyndighetene til PLO og Arafat brukte pengegavene bl.a. til systematisk opplæring av barn til jødehat gjennom skoleverket. Vi fremla palestinske skolebøker som viste dette. Og i 2004 kritiserte stortingsrepresentant Elsa Skarbøvik (KrF) den daværende regjeringens støtte til dette skolesystemet. Det skjedde ingen endring i den norske politikken som følge av den informasjonen Stortinget og Regjeringen den gang fikk.

I årene etter har Utenriksdepartementet ved en rekke anledninger, og senest i år, blitt gjort oppmerksom på at de norske bistandsmidlene, i likhet med de enorme pengesummene som Norge som leder av den såkalte giverlandsgruppa, AHLC, gjennom årene har samlet inn for de palestinske selvstyremyndighetene, både har vært brukt til å finansiere terror ved å lønne terrorister, og til å formidle jødehat og anti-israelske holdninger blant palestinske barn gjennom barneprogrammer i deres fjernsyn og undervisningsmateriell i skolene.

Norske myndigheters reaksjon på denne informasjonen har enten vært å avvise den, å unnvike ved å skylde på «begge parter» eller å love at man skulle ta saken opp på diplomatisk nivå og bringe slik finansiering til opphør. Alt dette har de vekslende regjeringene gjort uten at noe som helst har endret seg hverken på norsk eller palestinsk side.

Som eksempler på hva Palestina-arabiske barn lærer med støtte fra den norskledete giverlandsgruppas pengestrøm, kan vi kort nevne hva som skjedde i palestinsk barne-tv på FNs universelle barnedag som ble feiret over hele verden på årsdagen for FNs barnekonvensjon den 20. november i år. Dette er bare noen få eksempler på formuleringer fra den daglige flommen av PLOs undervisning av palestinske barn i alle aldre: «Jøder er de mest ondskapsfulle som er skapt» og «Israel er fienden og satans prosjekt.» Barna læres opp til å deklamere «barnerim» hvor det bl.a. heter:

O du som myrdet Allahs fromme profet,

O du som ble fostret opp på rennende blod,

O sønner av Sion, o dere mest onde blant skapelsene,

O barbariske aper,

Jerusalem motstår deres folkevrimmel

Jerusalem spyr deres urenhet innenfra

For Jerusalem, dere urene, er from, plettfri,

Og Jerusalem, dere som er skitt, er ren og pur.

Det er tragisk for de barna som gjennom tiår er blitt oppdradd på denne måten. Vi kommer derfor ikke utenom å sette et spørsmålstegn ved de myndigheter i Norge og andre land som i så mange år og mot bedre vitende har brukt milliardbeløp på å gjøre slike overgrep mot barn mulige.

Hvor var Barneombudet og utenriksministeren da det palestinske lederskapet den 2. april 2014 sluttet seg til både FNs Konvensjon om barnets rettigheter og protokollen om barn i væpnet konflikt? Forsto de ikke at internasjonale folkerettslige traktater er bindende og forplikter dem som slutter seg til? De kan da umulig mene at de ikke visste hvordan palestinske selvstyremyndigheter behandler de barna de har ansvaret for å lære opp til borgere i «Staten Palestina»? De har jo vært grundig informert om dette i minst 15 år?

Det er ikke holdbart bare å hevde at disse overgrepene mot forsvarsløse barn bare er PLOs ansvar. Norges ansvar for at Barnekonvensjonen etterleves til punkt og prikke, noe Barneombudet er svært opptatt av, gjelder også for de barnerettede formål som Regjeringen og Stortinget støtter med store pengebeløp. Hvorfor er det ingen i disse organer som lager oppslag i Kveldsnytt om sitt medansvar for at generasjoner av palestinske barn med norsk pengestøtte opplæres til uforsonlig jødehat og krig mot jødene? Det er jo grove brudd på Barnekonvensjonen og folkeretten for øvrig det er snakk om?

Dr. Michal Rachel Suissa
Leder, Senter mot antisemittisme (SMA)

Foto: IDF

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.