Bærekraftig fôr som samfunnsoppdrag

ku

På sikt skal alt fôr til oppdrettsfisk og husdyr komme fra bærekraftige kilder og bidra til å redusere klimagassutslippene i matsystemene. Dette er ambisjonen bak et nytt, målrettet virkemiddel ‒ samfunnsoppdrag ‒ som regjeringen lanserte i sin langtidsplan for forskning og høyere utdanning.

Samfunnsoppdraget forventes å gi viktige bidrag til målene Norge har satt seg for klima, miljø, matproduksjon, sysselsetting og verdiskaping, og øke produksjonen av råvarer til kraftfôr i Norge.

– Tilgang på trygt og sunt fôr med lave klimagassutslipp er en forutsetning for bærekraftig matproduksjon. Vi har lansert dette samfunnsoppdraget for å få fram nye, bærekraftige fôrråvarer. I første omgang skal vi finne ut hvordan aktører fra forskning og innovasjon, forvaltning og næring bør samarbeide for å nå målet. Dette er det sentrale med det nye virkemiddelet – å koble forskning og utvikling tettere med regelverksarbeid og annen politikkutvikling. Hvis vi lykkes – og det skal vi – vil det gi svært viktige bidrag til en mer bærekraftig matproduksjon. Samtidig vil det åpne opp for store muligheter for fôrprodusentene, som kan ta i bruk nye ressurser og metoder i sin produksjon, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Nærings- og fiskeridepartementet koordinerer samfunnsoppdraget, som er inspirert av tilsvarende initiativer på europeisk nivå, såkalte «missions». Norge deltar her i alle de fem samfunnsoppdragene på områdene kreft, klimatilpasning, klimavennlige byer, jordhelse og om hav og vann. Regjeringen har nå lansert to nasjonale samfunnsoppdrag: om bærekraftig fôr og om inkludering av flere barn og unge i utdanning, arbeids- og samfunnsliv.

Landbruks- og matdepartementet er også en sentral aktør i samfunnsoppdraget om bærekraftig fôr. I tillegg står Klima- og miljødepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet og Kunnskapsdepartementet bak initiativet.

– Målrettede samfunnsoppdrag er en spennende arbeidsform, der næringsaktører og beslutningstakere gis mulighet til å samspille med forskningsmiljøer på en helt ny måte, sier landbruks- og matminister Sandra Borch. Hun viser til at gress- og beiteressurser, sammen med norskprodusert fôrkorn, utgjør omtrent 85 prosent av fôret til norske husdyr, men at vi pr. nå er avhengige av importerte råvarer til kraftfôr. – Vi har rikelig med egne ressurser som vi bør bli flinkere til å ta i bruk. Det er til det beste for klimaet, for økt selvforsyning, og for næringene, sier hun.

Forskningsrådet har fått ansvar for å lede en gruppe med ulike etater som skal foreslå hvordan samfunnsoppdraget skal utvikles videre som virkemiddel og tidfestede mål og delmål for samfunnsoppdraget. Gruppen skal også etablere en ekspertgruppe som skal gi innspill til arbeidet. Ekspertgruppen skal bestå av aktører fra næringene, FoU-miljøer og interesseorganisasjoner. Målet er å ha anbefalinger for det videre arbeidet klart til høsten 2023.

– Dette har vi gledet oss til å komme i gang med. Samfunnsoppdragene bringer ulike interessenter sammen på forpliktene måter i arbeidet med å finne gode løsninger på definerte problemer, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.