Vil at Norge skal satse på blå næringer og grønn ferdsel til havs

Foto: Kjell Ruben

I 2019 er det to år siden fremleggelsen av regjeringens havstrategi og stortingsmelding om hav i utenriks- og utviklingspolitikken. Nå har regjeringen lagt fram sin oppdaterte havstrategi, «Blå muligheter».

Den oppdaterte havstratergien bygger videre på regjeringens havsatsing og staker ut kursen videre.

– Havnæringen er i sterk vekst og er en viktig bidragsyter til trygge jobber i bygd og by over hele landet. Regjeringens mål er at Norge skal beholde posisjonen som en ledende havnasjon. Derfor legger vi nå frem en oppdatert havstrategi med politikk for å videreutvikle eksisterende havnæringer og hjelpe fram nye, sier statsminister Erna Solberg.

I Norge står havnæringene bak en verdiskaping på 680 mrd. kroner i 2017. Dette utgjør omtrent en tredjedel av den totale verdiskapingen i privat næringsliv. Havstratergien skisserer hvordan vi skal videreutvikle eksisterende og legge til rette for nye havnæringer. Havvind, havbruk til havs og mineralutvinning er potensielle vekstområder.

– Grønn teknologi og høy kompetanse kan gjøre havnæringene til en motor i det grønne skiftet, samtidig som det kan sikre arbeidsplasser fra nord til sør langs hele kysten. Da må vi være ambisiøse og stille strenge krav til næringene, samtidig som vi bidrar til å ruste dem for morgendagens kompetansekrav. Derfor vil vi blant annet legge til rette for at folk under utdanning og i arbeidslivet kan tilegne seg den kompetansen de trenger, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Regjeringen har som ambisjon å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030. Dette skal oppnås blant annet ved å stimulere til lav- og nullutslippsløsninger i alle fartøyskategorier.

Verdens første gassdrevne ferge, verdens første batteridrevne ferge og verdens første elektriske røkterbåt for oppdrett er ikke bygget i Japan eller Singapore. De er bygget i Tomrefjord, på Omastrand og i Grovfjord.

– Havnæringene er allerede godt i gang, men det hjelper med krav fra staten. Derfor har regjeringen satt som mål å halvere utslippene fra innenriks sjøfart og fiske innen 2030, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Gode og forutsigbare rammebetingelser for næringslivet legger til rette for videreutvikling av de sterke kunnskaps- og teknologimiljøene langs hele kysten, styrker havnæringenes langsiktige konkurransekraft internasjonalt og bidrar til bedre havmiljø. Regjeringen viderefører forutsigbare rammer for de etablerte havnæringene, olje og gass, skipsfart og sjømatnæringen.

Nasjonale og regionale strategier for blå næringsutvikling må sees i sammenheng for å videreutvikle en god og helhetlig nasjonal havpolitikk. Regjeringen vil derfor opprette et Havdialogforum for systematisk dialog mellom regjeringen, fylkeskommunene, Sametinget og representanter for kystkommunene.

Forvaltningsplanene for norske havområder er et verktøy for å tilrettelegge for verdiskaping og matsikkerhet, og for å opprettholde miljøverdiene i havområdene. Dette bidrar til økt forutsigbarhet og sameksistens mellom havnæringene. I 2020 vil det legges fram en melding for Stortinget om revidering av forvaltningsplan for Barentshavet–Lofoten og oppdateringer av planene for Norskehavet og Nordsjøen–Skagerrak.

Regjeringen vil fortsette å satse på forskning og utvikling i havnæringene. I 2018 gikk det nesten 4,2 mrd. kroner til forskning og innovasjon i havnæringene, en økning på over 1,8 mrd. kroner siden 2013.

Foto: Kjell Ruben

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.