Foreslår nye endringer i unntaksbestemmelsen i trafikklyssystemet i havbruk

Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår nye endringer i trafikklyssystemets bestemmelser om unntak. Som tidligere varslet innebærer dette blant annet endringer i kvalifikasjonsperioden for unntaksvekst.

Det foreslås også begrensninger i antallet ikke-medikamentelle behandlinger og presiseres at tilvekst på fisk som dør ikke teller med i beregningen av tilbudets størrelse.

– Jeg mener det er naturlig at aktørene som ønsker å oppnå unntaksvekst vurderes gjennom samme periode som veksten ellers. Det er også viktig at kriteriene er tydelige og at vilkårene ikke bidrar til dårlig fiskevelferd, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Formålet med endringene er en ytterligere klargjøring av bestemmelsene for unntak og en innstramming av vilkårene for unntak på enkelte områder.

Det foreslås bl.a. følgende:

  1. Det innføres begrensning på antall ikke-medikamentelle behandlinger (IMM) mot lakselus. Det innføres også en definisjon av hva som utgjør én medikamentell behandling og hva som utgjør en IMM.
  2. Kvalifikasjonsperioden for unntaksvekst justeres slik at den samsvarer med tidspunktet for fargeleggingsvurderingene. Beregningsperioden for størrelsen på tilbudet justeres tilsvarende, og søknadsfristen settes til 1. august i oddetallsår.
  3. Det åpnes opp for at man kan få unntak for fisk som er flyttet i løpet av produksjonsperioden, forutsatt at fiskegruppen har oppfylt vilkårene på alle lokaliteter den har stått på. Samtidig presiseres det at hovedregelen er at unntak bare kan gis der lokaliteten har avsluttet et utsett ved å slakte fisken.
  4. Det presiseres at tilvekst på fisk som dør eller går tapt på annen måte før slakt, ikke skal telles med i beregningen av tilbudets størrelse.
  5. Det tilrettelegges for mer effektiv saksbehandling og gjøres noen språklige og strukturelle justeringer.

For søknad om unntaksvekst i 2023 vil ny kvalifiseringsperiode og søknadsfrist gjelde. Kriteriene følger av dagens forskrift. Endringer i kriteriene/vilkår for unntaksvekst vil derfor først være gjeldende for perioden fra 2025.

Trafikklyssystemet deler kysten inn i 13 fargelagte områder for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Fargen settes ut fra hvordan lakselus påvirker villaksen i området, og avgjør om oppdretterne i området får lov til å vokse, eller om de må redusere produksjonskapasiteten sin. Produksjonskapasitet er den øvre grensen for hvor mye fisk en oppdretter kan ha i sjøen til enhver tid.

Forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften) § 12 setter vilkår for når departementet kan gi tilbud om kapasitetsøkning uavhengig av miljøstatus i produksjonsområdet, såkalt unntaksvekst.

Kvalifikasjonsperioden er satt fra uke 13 i 2021 til og med uke 12 i 2023 for søknadrunden i 2023. Søknadsfristen er normalt satt til 1. mars, men skal fastsettes særskilt for 2023.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.