President Tokayev kunngjør nye reformer i Kasakhstan

Kasakhstan

Kasakhstans nye president Kassym-Jomart Tokayev kom for første gang med sin årlige tale om landets tilstand i parlamentet. I denne programtalen skisserte Tokayev sin handlingsplan for de kommende årene.

En betydelig del av presidentens tale var om landets politiske transformasjon. «Vellykkede økonomiske reformer er ikke lenger mulig uten modernisering av landets politiske liv», erklærte Tokayev. I talen bekreftet han sin visjon om formelen for Kasakhstans politiske system –  «en sterk president – et innflytelsesrikt parlament – en ansvarlig regjering». Presidenten er dessuten tilhenger av ideen om en lyttende stat, noe som innebærer en kontinuerlig dialog mellom myndighetene og samfunnet. Et av tiltakene er opprettelsen av Nationalt råd for sosial tillit som inkluderer representanter for ulike politiske krefter, sivilsamfunnet, kulturarbeidere og kunstnere.

«Som statsoverhode er min viktigste oppgave å bidra til utviklingen av et flerpartisystem, politisk konkurranse og pluralisme i landet». Han foreslo å videreutvikle lovgivningen vedrørende politiske demonstrasjoner som sørger for en fullverdig mulighet for å bruke borgernes ytringsfrihet.

Presidenten talte for reduksjon av antall statsansatte og ansatte i statseide selskaper med 25 prosent i løpet av de neste fire årene. Samtidig vil man ansette unge og kvalifiserte spesialister.

Tokayev forkynte en rekke reformer i retts- og domstolsystemene. «I offentligrettslige tvister vedrørende klager på myndighetenes vedtak og handlinger er borgerne ofte svakerestilt i forhold til staten. Deres ressurser kan ikke måles med statens ressurser. Derfor er det nødvendig å innføre domstolsliknende organer for administrative saker som en spesiell tvisteløsningsmekanisme som utjevner denne forskjellen. I fremtiden vil retten ved tvisteløsning ha anledning til å sette i gang innhenting av tilleggsbevis der ansvaret for anskaffelsen vil ligge hos det statlige organet og ikke hos borgeren eller virksomheten. Motstrid og uklarheter i lovgivningen bør tolkes til fordel for borgerne», sa Tokayev.

Staten vil skjerpe straffene for seksuell vold, pedofili, narkotikahandel, menneskehandel, vold mot kvinner i hjemmet og andre alvorlige forbrytelser mot enkeltindivider, spesielt mot barn. Samtidig understreket presidenten at «politiets rykte som statens maktinstrument gradvis vil bli endret. Politiet vil bli en myndighet som yter tjenester til borgerne for å sikre deres trygghet».

Presidenten har også en intensjon om å effektivisere forsvarsutgiftene og styrke den generelle disiplinen i militæret. «Våre væpnede styrker skal være klarе til å håndtere trusler mot landets sikkerhet i de nye geopolitiske realitetene», sa Tokayev.

Kasakhstans økonomi vokser raskere enn verdensgjennomsnittet. Tokayevs reformer sikter mot en årlig BNP-vekst på 5% frem til 2025. Den første oppgaven er å gi avkall på landets identitet som et råstoffland og å diversifisere økonomien. Landet bør øke produktiviteten sin med minst 1,7 ganger. Presidenten er overbevist om at antallet statseide selskaper kan og bør reduseres. «Målet vårt er å sikre full utvikling av markedsinstitusjoner og -mekanismer med statens stabiliserende rolle», understreket han.

Presidenten kunngjorde en rekke tiltak for å støtte små og mellomstore bedrifter. Han påla regjeringen å utvikle et lovverk for å frita mikro- og småbedrifter fra inntektsskatt i en periode på tre år. Slike endringer i lovgivningen bør tre i kraft i 2020. I januar 2020 trer presidentens beslutning om et tre års forbud mot tilsyn av mikro- og småbedrifter i kraft. «Forsøk på å hindre utviklingen av næringslivet, spesielt når det gjelder små og mellomstore bedrifter, bør betraktes som en forbrytelse mot staten», erklærte Tokayev. Samtidig vil staten styrke bekjempelsen av skyggeøkonomien, skjerpe kampen mot kapitalutstrømning og skatteunndragelse.

Videre vil Kasakhstan øke den statlige økonomiske støtten til små og mellomstore bedrifter (SMB). I løpet av de neste tre årene tildeles ytterligere 250 milliarder tenge (5,9 milliarder kroner) til denne. «Vi må introdusere nye former for næringslivsstøtte med vekt på sosiale aspekter – opprettelse av familiebedrifter, først og fremst for flerbarns- og lavinntektsfamilier. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot utviklingen av turisme, spesielt øko- og etnoturisme, som et viktig økonomisk område», understreket presidenten.

Kasakhstan ønsker å markere 750-årsjubileet for Den gylne horde. Som en del av denne markeringen foreslo presidenten å trekke turistenes oppmerksomhet til Kasakhstans historie, kultur og natur. For å utvikle turismen vil landet bygge infrastruktur, først og fremst veier, samt trene kvalifiserte spesialister.

«Kasakhstan har begynt å utvikle en digital økonomi […] Vår oppgave er å styrke vår ledende rolle i regionen når det gjelder utviklingen av kommunikasjonsinfrastruktur. Regjeringen planlegger å tilpasse landets lovgivning til nye teknologiske fenomener som 5G, smarte byer, stordata, blokkjede, digitale aktiva og nye digitale finansielle instrumenter. Kasakhstan bør bli et åpent foregangsland som fasiliterer teknologiske partnerskap, bygging og plassering av datasentre, utvikling av dataoverføring og deltakelse i det globale markedet for digitale tjenester», sa presidenten. Utviklingen av Astana International Financial Center (et regionalt knutepunkt i byen Nur Sultan som opererer etter prinsippene i engelsk rett) vil fortsette.

Innen landbruk har «vi et betydelig potensial for produksjon av organiske og miljøvennlige produkter som er etterspurt både i landet vårt og i utlandet», bemerket presidenten. Innen 2030 planlegges det en gradvis økning av størrelsen på det irrigerte landet til 3 millioner hektar. Dette vil sikre en vekst i landbruksproduksjonen på 4,5 ganger. Det er aktuelt å tiltrekke utenlandske investorer til landbrukssektoren. I løpet av de neste tre årene vil staten bruke 90 milliarder tenge (2,1 milliarder kroner) for infrastruktur i landlige områder – transport, vannforsyning, gassifisering, oppussing og bygging av skoler, sykehus og idrettsplasser.

En annen viktig oppgave for presidenten er rettferdig beskatning og fornuftig økonomisk regulering. «Til tross for veksten i BNP og befolkningens inntekter er de sosiale forskjellene i Kasakhstan fortsatt store og økende […] Jeg synes at det er nødvendig å modernisere skattesystemet med fokus på en mer rettferdig fordeling av nasjonalinntekten», forklarte han.

Ifølge presidenten bør dagens skattesystem motivere selskaper til å investere i menneskelig kapital, økt produktivitet, teknologisk modernisering og eksport. Kontantløse betalinger bør introduseres overalt ved å eliminere bankenes høye gebyrer som en hemmende faktor. For dette er det nødvendig med aktiv utvikling av betalingssystemer utenfor bankene og tilsvarende regulering. For å støtte eksport av industriprodusjon vil spørsmålet om innføring av enklere og raskere prosedyrer for refusjon av merverdiavgift vurderes.

Bruk av midler fra Kasakhtans oljefond Nasjonalfondet for å løse nåværende problemer vil reduseres. Overføringer fra Nasjonalfondet bør skje bare i forbindelse med gjennomføring av programmer og prosjekter som satser på å styrke økonomiens konkurranseevne. Fra og med 2022 bør størrelsen på garanterte overføringer gradvis reduseres til 2 billioner tenge (47 milliarder kroner). Det er nødvendig med en betydelig økning av investeringspolitikkens effektivitet når man bruker fondets midler», krevde Tokayev.

På det sosiale området ønsker staten å rette spesiell oppmerksomhet mot økning av utdanningskvaliteten med vekt på veiledning om yrkesvalg, styrking av teknisk utdanning, støtte til barn fra lavinntekts- og flerbarnsfamilier og heving av lærernes sosiale status.

«Beskyttelse av barnerettighetene og bekjempelsen av vold i hjemmet bør være prioritert. Det er nødvendig med en målbevisst håndtering av problemet med den høye selvmordraten blant ungdom. Vi kommer til å opprette et helhetlig program for beskyttelse av barn som er voldsofre og deres familier. Spesiell oppmerksomhet bør rettes mot familier med barn med nedsatt funksjonsevne. Ifølge offisiell statistikk er det mer enn 80.000 slike barn. Regjeringen bør utvikle tiltak for forbedring av den medisinske og sosiale oppfølgingen av barn med cerebral parese. Det er nødvendig å utvide nettverket med små og mellomstore rehabiliteringssentre for barn innen gangavstand. Vi må skape like muligheter for mennesker med spesielle behov», understreket presidenten. Han påla regjeringen å bevilge minst 58 milliarder tenge (1,36 milliarder kroner) til disse formålene over en periode på tre år.

 En viktig oppgave for staten er å øke myndighetenes effektivitet på lokalt nivå. «Lokale myndigheter skal alltid være tilgjengelige for folk. Dette er en regel, men ikke en virkelighet”, bemerket Tokayev. Han foreslo å innføre et pilotprosjekt om et system for befolkningens vurdering av effektiviteten til lokale myndigheter. I tillegg til det vil regionene fra neste år få råderett over skatteinntektene fra små og mellomstore bedrifter.

Staten vil fortsette å forbedre mulighetene for utvikling av språket og kulturen til de forskjellige etniske gruppene i Kasakhstan. For tiden bor det mer enn 100 etniske grupper, og det er 18 kirkesamfunn i landet.

I talen presenterte presidenten også en rekke nye tiltak som vil utvikle landets kultur og idrett.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.