Ny rapport: Regjeringen og Stortinget følger ikke opp sitt eget mål

Samfunnsbedriftene

I 2016 vedtok Stortinget et mål om at 30 prosent av veitransporten som går over 30 mil skal overføres til sjø og bane innen 2030. Nå viser en rapport utarbeidet av Menon Economics at Stortinget og regjeringen ikke har fulgt opp sitt eget mål med tilstrekkelige tiltak og bevilgninger.

– Regjeringen har tidligere innrømmet at det har vært behov for tiltak utover det som lå i forrige Nasjonal transportplan (NTP) for å nå Stortingets mål om godsoverføring. Rapporten fra Menon viser at ikke engang NTP er oppfylt. Da sier det seg selv at målet ikke kan nås, skriver Kystrederiene, Norske Havner og Norges Rederiforbund i en felles uttalelse.

Sjøtransporten har en rekke fordeler fremfor veitransporten. Ved å ta lasten over på sjø fremfor vei, vil det bli kortere køer, lavere klimautslipp, mindre veislitasje og færre døde og hardt skadde i trafikken. Derfor er det et politisk mål å flytte gods fra vei til sjø.

– Når det er så mange positive effekter av godsoverføring fra land til sjø, er det synd at sjøtransporten nedprioriteres. Det er neppe noe stort krav i befolkningen om mer tungtransport som dundrer gjennom tettsteder, forbi skoler og barnehager, sier næringspolitisk direktør Amund Drønen Ringdal i Norges Rederiforbund.

Rapporten fra Menon Economics viser at sjøtransporten gjennomgående har blitt nedprioritert i NTP. Både gjennom svært mye lavere rammer i transportplanen, og ved at de faktiske bevilgningene ligger langt unna rammene som er lovet. Lite har skjedd siden Riksrevisjonens rapport om manglende oppfølging av Stortingets mål i 2018. 

– Det vil ikke være mulig for veitransporten å ta unna den transportveksten vi ser fremover. Det vil kreve enorme kostnader i asfalt, som heller kunne gått til andre samfunnsnyttige formål. Det må tenkes helt nytt i transportsektoren, med en betydelig mer målrettet og styrket satsing på sjøtransportens konkurransekraft, sier administrerende direktør Tor Arne Borge i Kystrederiene. 

Menon Economics rapport peker på at det har vært liten eller ingen godsoverføring fra vei til sjø siden målet ble satt. Rapporten slår også fast at de politiske tiltakene ikke har vært tilstrekkelige for å nå målene.

– Nå har det gått om lag en tredel av tiden til målet skal nås, og vi har ennå ikke begynt å bevege oss. Det er behov for et krafttak for å få til godsoverføring dersom vi skal ha mulighet til å nå de målene som er satt. Da er det behov for å få ned avgiftsnivået på næringen og styrke støtteordningene for godsoverføring og for miljøvennlige og effektive havner, sier Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.

Sjøtransporten dekker i dag sine eksterne samfunnskostnader, mens veitransporten i større grad er subsidiert av storsamfunnet. Avgiftssystemet må utformes etter prinsippet om at forurenser betaler, og at de enkelte transportformene selv må betale sine eksterne samfunnskostnader.

– Hvis målet til Stortinget skal nås, er det behov for å finne måter å redusere avgiftene for næringen på. Et område der det åpenbart er rom for å finne løsninger som kan redusere avgiftene, er effektivisering og samlokalisering innen lostjenesten, sier Amund Drønen Ringdal.

Store deler av den offentlige sikkerhets- og beredskapsinfrastrukturen er betalt av næringen selv gjennom avgifter. Til tross for at en rekke utredninger og utvalgsrapporter har pekt på at det er rom for å effektivisere lostjenesten og sjøtrafikkovervåkningen, har lite skjedd de siste tiårene. En effektivisering av lostjenesten vil kunne gi lavere kostnader for sjøfarten.

– Deler av infrastrukturen og rutinene i lostjenesten stammer fra seilskutetiden. Nå er det på tide å ta i bruk ny teknologi og nye løsninger for å få en mer effektiv lostjeneste som er tilpasset dagens teknologiske virkelighet, sier Tor Arne Borge. 

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.