Naturvernforbundet roper varsko: Frykter storstilt nedbygging av natur

natur skog elv

Naturvernforbundet går nå ut og ber statsrådene Sveinung Rotevatn og Olaug Bollestad om å stanse den planlagte liberaliseringen av plan- og bygningsloven.

– Vi frykter en storstilt nedbygging av natur. Blir dette vedtatt, kan unike natur- og friluftsområder fjernes på en ettermiddag i kommunestyret, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

I et brev til klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn og landbruks- og matminister Olaug Bollestad ber Naturvernforbundet nå om at endringsforslaget må trekkes tilbake. Endringene vil gjøre det enda enklere for kommunene å gi dispensasjon til utbygging som strider med vedtatte planer. 

– Dette lovforslaget virker mot sin hensikt og fratar oss demokratiske rettigheter. Lovforslaget setter noens ønsker om å gå bakveien foran fellesskapets behov for åpenhet, sier Ask Lundberg.

Naturvernforbundet har særlig tre hovedargumenter mot endringsforslaget

  1. Svekker hensyn som miljø, natur, jordvern, friluftsliv, klima, barn & unge i planleggingen
  2. Er i strid med prinsippet om at arealutviklingen skal skje gjennom plan, ikke enkeltvedtak, og det underminerer dermed brede lokaldemokratiske planprosesser.
  3. Svekker tilliten til forvaltningen og lovverket, ved at kontroll- og tilsynsfunksjonen til Statsforvalteren svekkes og innskrenkes.

I evalueringen av plan- og bygningsloven (EVAPLAN) ble det avslørt at omfanget av dispensasjoner allerede i dag er betydelig og trolig mer omfattende enn det som var lovgivers intensjon. Det anbefales å begrense den omfattende dispensasjonspraksisen, ikke å utvide den slik Regjeringen nå foreslår. Interesser som natur, friluftsliv, jordvern og barn og unge vil svekkes med regjeringens forslag. Riksrevisjonen på sin side har påpekt at det trengs en gjennomgang av dispensasjonspraksisen fordi kommunene bruker den for mye.

Det skjedde et skifte i arealforvaltningen da regjeringen Solberg kom til makten i 2013. Planavdelingen ble flyttet fra Miljødepartementet, det ble gjort endringer i plan- og bygningsloven og offentlige instanser fikk beskjed om å komme med færre innsigelser i byggesaker. En gjennomgang fagbladet Natur & miljø har foretatt viser at kommunene i perioden 2014-2018 ga dispensasjon til 88 prosent av søknadene om nybygg i strandsonen, til tross for byggeforbud. Langs vassdrag og i såkalte LNF-områder er det knapt noen som får avslag.

–  Endringene vil være en kraftig svekkelse av miljøhensyn i arealforvaltningen og undergraver lokaldemokratiets legitimitet og det sivile samfunnets mulighet til medbestemmelse og kunnskapsdeling. Dette kommer i tillegg til de senere års svekkelse av statlige miljømyndigheters handlingsrom som følge av regjeringens styringssignaler om mindre bruk av innsigelse, står det å lese i brevet.

Please follow and like us:
Pin Share

Anbefalt for deg

Om skribenten: Redaksjonen

Redaksjonen i Ranaposten.no publiserer aktuelle saker og nyheter skrevet av redaksjonen, leserne eller tilknyttede pressetjenester.